رفتن به محتوای اصلی

رژیم هفت درصدی ها رفتنی است!

رژیم هفت درصدی ها رفتنی است!

تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی کە از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شدە بود در دولت های بعدی نیز کماکان ادامە پیدا کرد. در دولت احمدی نژاد رکورد تغییرات منفی در قوانین موجود شکستە شد. در دولت روحانی نیز تعرض بە حقوق نیروی کار با بهرە گیری از تجربیات دولتهای پیشین ادامە و پس از روی کارآمدن دولت رئیسی بطرز بی سابقەای تشدید شد.

اگر چە بخشی از سیاستهای تعرضی دولت رئیسی در برنامە هفتم توسعە رسمیت دادە شد و مجلس و سایر نهادهای حکومتی بر آن مهر تائید زدند، ولی تعرض دولت رئیسی بسی فراتر از مواردی است کە در برنامە هفتم جنبە رسمی بە آنها دادە شد.

گزیدن صولت مرتضوی بە سمت وزیر کار کە تبار حجتیەای و موتئلفەای دارد نیز بە منظور امحاء قوانین کار و سیطرە کامل حکومت و سرمایە داران رانتخوار حاکم بر ثروت های باقی ماندە متعلق بە تامین اجتماعی با مشت آهنین بود. مرتضوی با حمایت و مساعدت رئیسی و بقیە صاحبان قدرت و ثروت توانست ماموریت خود را با مشت آهنین پیش براند.

بعد از مرگ رئیسی جنایتکار و عدالت ستیز قرار است دولت "تازەای" تشکیل شود، اما همە ی شواهد و قراین حاکی از آن اند، کە سیاستهای ضد کارگری دولت رئیسی  فارغ از آن کە چە کسی بر جای او بنشیند در دولت آتی تداوم پیدا خواهد کرد و قرار نیست هیچ چیز بە نفع کارگران و مزد و حقوقبگیران و جمعیت کثیر بە زیر خط فقر راندە شدگان، تغییر کند.

ترکیب نمایندگان گزینە شدە مجلس فرمایشی هم بە همان اندازە دولت آیندە ارتجاعی، رانتخوار، عدالت ستیز و سرکوبگر است. بنا بر این از این نە تنها نباید بە هیچ یک از نهاد های حکومتی انتظار بهبودی در رفتارشان را داشت، بلکە ممکن است بی حقوق سازی و فقیر سازی زحمتکشان بە مراتب بدتر شود.

درک این نکات از آن روی برای کارگران و زحمتکشان حائز اهمیت هستند کە دیدە می شود تعدادی از رسانە های "منتقد" سیاستهای دولت رئیسی کە از طرف خامنەای و سران موتئلفە و پایداری طراحی و برای اجرا بە دولت محول می شد، بعد از "مرگ" رئیسی شروع بە توهم پراکنی در مورد دولت آتی کردە و سعی می کنند با فریبکاری و تبلیغ برای تعدادی از کسانی کە برای شرکت در "نتخابات" ریاست جمهوری کاندیدا شدەاند و از آنها با عناوینی چون اصلاح طلب و میانە رو نام می برند، عدەای را با وعدە بهبود وضع بە پای صندوق های رای کشاندە، بلکە هم شانس خود برای بازگشت بە دایرە قدرت را امتحان کنند و هم بە ادامە حکمروایی رژیم ضد مردمی و فاسد کمک بنمایند.

روشن است کە این گونە ادعاها کذب محض بودە و جریان حاکم از میان کسانی کە بە اصطلاح نامزد ریاست جمهوری شدەاند، کسی کە کمتر از رئیسی سرسپردە جریانات حاکم باشد را در بازی خامنەای شرکت نخواهد داد و بە فرض محال هم کە چنین کنند، بە آنها رخصت نخواهد داد قدمی بر خلاف سیاستها و منافع غارتگران حاکم بردارد.

ابراهیم رئیسی برای جریانات حاکم از این لحاظ اهمیت داشت کە می توانستند بە وسیلە او نیات سرکوبگرانە و عدالت ستیزانە خود و بقیە پروژە یک دست کردن رژیم  را بە پیش برانند، اگر نە پوشاندن رخت رئیس جمهوری بر تن این مهرە مرتجع و گوش بە فرمان تغییری در ماهیت و توانایی او بوجود نمی آورد و نیاورد. با این اوصاف حتی اگر نامزدهایی کە از آنان با عناوین میانە رو یاد می کنند بعنوان مثال علی لاریجانی از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و وارد معرکە خامنەای بشود و حتی مقبول بارگاە همایونی قرار بگیرد، قادر بە هیچ تغییری  در پرژە جریانات حاکم نخواهد بود. مردمی کە سالهاست از رژیم اسلامی و جناح های آن عبور کردەاند، دیگر فریب این بازیها را نخواهد خورد در این بازی کە نتیجە آن از پیش معیین شدە شرکت نخواهند کرد. رژیم ٧ درصدی ها رفتنی است، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز خیر. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید