رفتن به محتوای اصلی

وقت تنگ است و تهدید جدی است!

وقت تنگ است و تهدید جدی است!

در حالی کە خبرها از تصویب همە ی پیشنهادات دولت برای تغییر قوانین مربوط بە تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی و بە دست گرفتن بلاواسطە کنترل سرمایە های نقدی و غیر نقدی سازمان تامین اجتماعی حکایت دارند، بە گزارش خبرگزاری ایلنا "علی دهقانی کیا" رئیس کانون حکومتی بازنشستگان تامین اجتماعی در سوم آبان برای شفاعت و جلوگیری از تصویب برنامە دولت نزد "صادق لاریجانی" رئیس مجلس تشخیص مصلحت رفتە و پس از کلی عجز و نالە و گلایە و آە و نالە از او خواستە است هنگام برسی موضوع صندوق های بازنشستگی ر کمیسیون مربوطە نمایندگان این تشکل هم حضور داشتە باشد تا بتوانند نظرات شان را نسبت بە آن بیان کنند.

مجلس تشخیص مصلحت نظام نهادی است کە در پی بالا گرفتن اختلافات بین جریانات حکومتی بر سر مسایل مختلف از آن جملە بر سر قانون کار بە فرمان خمینی تشکیل شد و وظیفە آن تصمیم گیری در مواردی است کە نهادهای حکومتی نمی توانند در موضوعی بەتوافق برسند.

مصوبات این نهاد لازم الاجراست و بهمین دلیل در سلسلە مراتب حکومتی قدرتی فراتر از مجلس و دولت دارد. همین موقعیتی کە بە این نهاد دادە شدە و تسلط جریانات محافظە کار بر آن باعث تصویب قوانینی شدە کە همگی در جهت منافع سرمایە داران رانتخوار و بسط تفکرات و سلطە سیاسی و اقتصادی بنیادگرایان مرتجع و فاسد شدە است.

شیخ صادق آملی لاریجانی رئیس کنونی این مجلس سراپا ارتجاعی کە بعد از افشای رسوایی های مالی و نهادینە شدن فساد همە گیر در قوە قضاییە و رو شدن فساد اکبر طبری معاون وقت این قوە از کار برکنار وبلافاصلە پس از تهدید بە افشاگری برای بستن دهان اش بە ریاست این مجلس رسید، خود یکی از مظاهر فساد و از عوامل تاثیر گذار در تغییرات ارتجاعی در قوانین از جملە درقانون کار و تامین اجتماعی است و اساسا بهمین خاطر در راس مجلس ارتجاعی تشخیص مصلحت برگماردە شدە. با این سابقە سیاە درخواست شفاعت از او برای تصویب نکردن قوانین مربوط بە صندوق های بازنشستگی بە مانند بردن شکایت برە بە نزد گرگ و منحرف کردن کارگران شاغل و بازنشستە از مبارزە درست و موثر است.

آنطور کە از گزارش علی دهقان کیا بر می آید، لاریجانی شرکت نمایندگان این جماعت سرسپردە بە رژیم در کمیسیون اجتماعی مجلس در هنگام برسی تغییرات مد نظر دولت را بدون مانع دانستە و گفتە است از حضور آنها استقبال می کند و خواستە است نظرات خودشان را بە صورت کتبی برای او بفرستند تا آن را در اختیار محسن رضایی و ذوالقدر برای رسیدگی بفرستد.

بە گفتە دهقانی کیا، لاریجانی بە آنها توصیە کردە است کە برای بیان اعتراض خود بە مقامات دولتی مراجعە کنند و قول دادە است کە شکایت شان را بە اطلاع مسئولین دولتی و مجلس خواهد رساند.

بە عبارتی رئیس مجلس تشخیص مصلحت سعی کردە آنها را با حوالە دادنشان بە روسای کمیسیون اجتماعی و مسئولین دولتی و مجلس کە در حمایت هیچکدام شان از تغییرات مد نظر دولت تردید و شبهە ای نیست، آنها را از سرخود بازدارد و تنها بە آنها اذن شرکت در جلسات کمیسیونهای مربوطە را دادە است. شرکت این جماعت در کمیسیونهای مربوطە مفروض بە عملی شدن نظر بە سوابق گفتە شدە بسیار بعید است کە نتیجەای در برداشتە باشد.

سرکردگان تشکلهای حکومتی بارها در این جور موارد این راە را آزمودەاند ولی با در بستە روبرو شدەاند. معهذا با اینکە می دانند این راە بی نتیجە است، باز هم حاضر نیسیتند از آن دست بردارند و برای یکبار هم کە شدە، بجای مراجع بە بانیان و سرکردگان قوانین ارتجاعی و ضد مردمی بە کارگران مراجعە و آنها را بە اعتصاب و اعتراض فرا بخوانند. دلیل اش البتە چیزی غیر از وابستگی آنان بە حکومت و مزدوری نیست.

بعضا و بە خطا تصور می کنند با تغییر اساسنامە  کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گویا می شود بە سلطە باندهای حکومتی مسلط بر این نوع تشکلها کە بە صورت مادام العمر درآمدە این تشکل را در مسیر دفاع از حقوق اعضای شان قرار داد. آنان توجە ندارند کە مشکل تنها در اساسنامە نیست، بلکە ماهیتی است و در حکومتی بودن آنهاست و دستگاە های امنیتی و معمارانی کە آنها را بوجود آوردەاند، جلوی هر تغییری را کە خللی در کارکرد کانون های این چنینی وارد کند را خواهند گرفت.

تنها راە کار موثر قطع ارتباط کامل و بلادرنگ با تشکلهای حکومتی و ایجاد و متشکل شدن در اتحادیە ها و تشکلهای مستقل و موثر کارگری برای احقاق حق و متوقف کردن تعرضات مداومی است کە حقوقی برای کارگر شاغل و بازنشستە باقی نگذاشتە و نخواهد گذاشت. وقت تنگ است و اگر اعتراضات وسیع انجام نشود تغییرات در قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی بزودی عملی خواهد شد و وضعیت زحمتکشان بازنشستە و شاغل بسیار وخیمتر از آنچە هست خواهد شد و کسی غیر ازخود کارگران کاری برایشان نخواهد کرد. فرستادن طرح های دولت بە مجلس تشخیص مصلحت کە محافظە کارتر از مجلس شورا ست، بە معنی قطعی شدن تصویب آنها است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید