جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

کارزار حمایت از زندانیان سیاسی

از کار زار بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی پشتیبانی کنیم.

۲۵ تير ۱۳۹۹

گفتگو در برنامه: رمز پیروزی - تلویزیون اندیشه

میهمانان برنامه: راحله طارانی - علی اکبر امید مهر

مجری برنامه: حسن اعتمادی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید