شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

به بامداد نظرکن!

۰۸ مرداد ۱۳۹۹

به راه خویش شبانگه،

به شوق دیدن فردا،

به بامداد تو بنگر،

به یاد او به ره شب،

به رزمگاه شب و روز،

بجنگ و سینه سپرکن!

به بامداد نظرکن!

گرامی باد یا احمد شاملو، الف بامداد، شاعر برجسته ی ایران!

 

تو در رهت به رهایی،

به راه سخت شب، ای دل،

برای اینکه بمانی،

به راه روز و رسی هم،

به صبح روشن فردا،

به بامداد نظرکن!

 

به راه خویش شبانگه،

به شوق دیدن فردا،

به بامداد تو بنگر،

به یاد او به ره شب،

به رزمگاه شب و روز،

بجنگ و سینه سپرکن!

 

فرامُشی‌ت نشاید،

شب گذشته ی مارا،

که با امید رهایی،

زجُورِ شام‌ پرستان،

به راه خویش بماندیم؛

به راه مان تو دگر ره،

شتاب گیر و خطرکن!

 

به سوی چشمه ی خورشید،

شبان تیره روانیم؛

سحرگهان رسد آخر،

اگر ز راه نمانیم.

کنون به راه سحرگه،

صبور مان و سفرکن!

علی رضا جباری (آذرنگ)

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید