دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٨

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری :

مردم مناطق" آزاد” تازە نمی خواهند، خود آزادی را می خواهند

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش دوم

ایران شیلی نیست!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید