جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٨

۰۱ مرداد ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

رد لایحە همسان سازی سرآغاز دور تازەای از حملە بە حقوق زحمتکشان است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش پنجم

کارگران شورای اسلامی و تشکل دولتی نمی خواهند، اتحادیە مستقل می خواهند!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

افزودن دیدگاه جدید