جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٣

۰۲ شهريور ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

پیش از آنکە کرونا درب خانە هایمان را بزند، بە فکر چارە باشیم!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دهم و پایانی

بازی موش و گربە تشکلهای حکومتی با کارگران و مطالبات کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید