شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۰ می ۲۰۲۰

یداله بلدی

مصاحبه  مهدی اخوان بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر  با یدی بلدی , از فرهنگیان سابق و یکی از اعضای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق). این گفتگو برای آشنایی با مبارزات و اعتراضات معلمان در ایران در برنامه "مصاحبه" صورت گرفته که در اختیار شما قرار میدهیم.

کارگرانی که باستخدام شرکتهای پیمانکاری در می آیند و به شهرداری معرفی می شوند، اکثریت آنها از شهرستانها به تهران و یا شهرهای بزرگ می روند وخود به تنهائی ساکن تهران و شهرهای بزرگ هستند و خانواده ها درشهرها یا روستاها زندگی می کنند، و خود یا در حاشیه شهر ها یا در ساختمانهای نیمه تمام زندگی می کنند و از حقوق ناچیز خودبخشی را برای خانواده هایشان می فرستند.

دولت تا کنون تلاشی برای ایجاد اشتغال در منطقە نکردە است. اگر مردم کار داشتە باشند هیچ وقت حاضر نمی شوند بە شغل خطرناک کولبری روی بیاورند و جان شان را برای بە دست آوردن لقمەای نان بە مخاطرە بیندازند. آنها کار می خواهند، بە جای کشتن شان برایشان کار ایجاد کنید.

برای جوانان در این سالها کاملاً به اثبات رسیده است که حاکمان خود بزرگترین ناقضان ارزشهای اخلاقی هستند و گفتار و کردار آنان همسو نیست، و در حالیکه مردم را به قناعت دعوت میکنند، خود اموال مردم را غارت می کنند، و همواره مردم را به ترحم نسبت به یکدیگر دعوت می کنند، اما خود در زندانها بیرحمی را از حد گذرانده اند؛ درحالیکه جوانان درتلاش برای یک شغل معمولی هستند، آقاراده ها در کاخهای افسانه ای زندگی می کنند.

وابستگان رژیم سابق و خود پرویز ثابتی طراح این جنایت هنوز ارتکاب چنین جنایتی را انکار می‌کنند، و چنین وانمود می‌کنند که این عده در حین فرار کشته شده‌اند. علت کشتار این زندانیان در حالی که قبلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده بوند را در چند علت می‌توان یافت

هلیلان نیز تنها شهر محروم ما نیست؛ این شهر در استانی قرار دارد که مملو از منابع سرشار نفت وگاز است و در زمره کهن ترین زاد گاه تمدن بشریست. اما جوانان آن برای تأمین هزینه های زندگی ودر جستجوی کارناچار راهی شهرهای بزرگ می شوند. 

رژیم جمهوری اسلامی نیز تاکنون هیچگونه طرح وبرنامه ای اساسی برای یاری رسانی در نظر نگرفته است، هرچند که تجربه سالیان اخیر نشانگر این واقعیت است که رژیم در مصائبی مانند زلزله و سیل و دیگر بلایا در رساندن کمک های ضروری و کافی به آسیب دیدگان از کارنامه بسیار بدی برخوردار است، و این مردم نوعدوست و فداکار بودند که با احساس مسئولیت درتمام ایران به یاری هموطنان شتافتند، اما شرایط کنونی و قرنطینه امکان کمک رسانی مردمی به آسیب دیدگان را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

شما که مدافع خستگی نا پذیر حقوق بشر هستید، شاید اطلاع نداشته باشید که عده ای از جوانان اندیشمند ما که آرمانی جز بهروزی مردم نداشتند، در زیر شکنجه های ساواک گل زندگی شان پرپر شد و قلب پر مهرشان از کار ایستاد این اسامی را برای شما می نویسم شاید روزی برای آرشیو شما لازم باشد این فرزندان شریف میهن از سال ٥۰ تا ٥۷ در زیز شکنجه جان باختند

یکی از شیوه های دیرینه حکومتها بویژه حکومتهای خودکامه تاثیر گذاری و تسلط برافکار عمومی است و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، رسانه ای وآموزش وپرورش تلاش میکنند تا افکار عمومی را درجهت ایدئولوژی، خواستها واقدامات خود سمت و سو دهند....

زنان و کودکان بخش عمده ای از دستفروشان را تشکیل میدهند کودکانی که بعلت فقر خانواده ها ناچارند بە دستفروشی روی آورند از اینرو از تحصیل باز می مانند. دردناکترین صحنه های دستفروشی کودکانی هستند که با اصرار و التماس از عابرین میخواهند که از آنان جنس خریداری کنند. این کودکان در پایان روز با تنی خسته و رنجور راهی کلبه های محقر خود میشوند تا لقمه نانی بر سر سفره خالی خود بنشانند.