رفتن به محتوای اصلی

طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه

طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه

رفقا و دوستان عزيز!

به احتمال زیاد در جريان "بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی" با مشارکت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ قرار داريد. به زودی کنگره مشترک برگزار خواهد شد و تصویب منشور نیز یکی از موارد دستور کار پیشنهادی این کنگره می باشد.

این منشور از سوی ما تنظیم شده و ظرف روزهای گذشته در اختیار گروه کار منشور و همه اعضای بنیان گذار قرار گرفته است. اکنون این پيش نويس را برای اظهار نظر و ارائه پيشنهاد از سوی علاقمندان منتشر می کنیم. اميد است همراهان، صاحب نظران و دوستداران روند "بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی" نظرات و پيشنهادهای خود را با ما در ميان بگذارند.

ما به این نتیجه رسیدیم که مناسب است همه پیش نویس های ارائه شده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و از این زاویه منشور هفت امضا را در سطح عمومی انتشار می دهیم تا دوستان و رفقایمان از مواضع ما اطلاع پیدا کنند و ما را در ارتقای مضمون و کیفیت پیش نویس ارائه شده، یاری دهند.
با درود های صمیمانه

راحله طارانی، جعفر حسین زاده، مهزاد وطن آبادی، وهاب انصاری ، علی صمد، رحمان ساکی، شاهین انزلی

سه‌شنبه 8 اسفند 1396 - 27 فوريه 2018 میلادی

آدرس برای ارسال نظرات و پیشنهادات:
manshour2018@gmail.com

-------------------

طرح منشور

برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسیخواه

کشور ما نیازمند آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، تحول دمکراتیک و با حفظ و بهبود محیط زیست و توسعه همه جانبه و پایدار در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ما- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ایران- با هدف مشارکت در رفع این نیازها، برای ایجاد یک تشکل سیاسی چپ با آرمان سوسیالیسم گام برداشته‌ایم.

مبانی باورهای ما چنین اند:
1- ما مخالف نظام سرمایه داری هستیم. ما اعتقاد داریم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست و بشریت در تکاپوی مبارزه برای آفرینش جامعه ایی آزاد، دمکراتیک و فارغ از استثمار و بهره کشی فردی است. ما به عنوان یک نیروی چپ، دمکرات، عدالت خواه و دمکراسی خواه در این مسیر گام بر میداریم. استقرار نظامی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هدف ماست.
ما آرمانخواهی سوسیالیستی خود را نه یک امری برای فردایی نامعلوم، بلکه تلاش و مبارزه جاری خود را برای تحقق ارزشهای سوسیالیستی از هم اکنون میدانیم.

- صد و هفتاد سال پیش در مانیفست حزب کمونیست خصلت استثمارگرایانه نظام سرمایه داری را که برای به حداکثر رساندن سود انسانیت را زیر پا میگذرد و همه منابع طبیعی و انسانی را به خدمت سود بیشتر میگیرد، را با درایت و آینده نگری بی مانندی تبیین کرده است. روند جهانی شدن سرمایه داری به سلطه غالب سرمایه مالی منجر شده است، که به نئولیبرالیسم مشهوراست. خطر ناشی از جهانی شدن سرمایه داری مبتنی بر سیاستهای نئولیبرالیسم برای دستاوردهای بشری پاسخی جهانی میطلبد. این پاسخ نمیتواند جز با اتکا به ارزشهای دیرین عصر روشنگری که انسان را محور قرار داد و تکامل منطقی آن توسط جنبش کارگری که در همبستگی بین المللی تجلی یافته است، باشد.

به موازات روند جهانی شدن سرمایه داری و سلطه سیاستهای نئولیبرالیستی، تمامی نیروهایی چپ، مترقی و صلح طلب به میدان مبارزه علیه تبعیض، جنگ و درجهت دفاع از ارزشهای عدالتخواهانه، محیط زیستی، صلح خواهانه، دوستی و همبستگی میان شهروندان جهان روی آورده اند. ما بعنوان جریان چپ همراه پیگیر و مدافع این پیکار جهانی هستیم.

2- ما از تامین منافع و مصالح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکثریت جامعه یعنی کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری، کارمندان، مزدبگیران، حقوق بگیران و بیکاران دفاع می کنیم. ما برای جامعه ایی میکوشیم که در عین حفاظت از منابع طبیعی کشور، اجازه دهد هر فرد از مسکن مناسب، تغذیه سالم و باکیفیت، کار شایسته با مزد مناسب، تامین اجتماعی، دسترسی به بهداشت و آموزش، تامین تحصیل رایگان، بیمه درمانی، حقوق بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حق مسکن و معیشت و خدمات حمل و نقل عمومی برخوردار شود. این موارد را شروط توسعه انسانی و تحقق حقوق بشر در جامعه میدانیم.

3- ما مخالف هرگونه حکومت استبدادی، دیکتاتوری مذهبی و ایدئولوژیک در ایران هستیم و برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک غیرمتمرکز برخاسته از اراده آزاد مردم، از طریق پلورالیسم سیاسی و تامین مشارکت و انتخاب آزادانه مبارزه می‌کنیم.

4- ما برای صلح، دوستی و همکاری در روابط جهانی میکوشیم و با جنگ، دخالت ها و تعرضات سیاسی و نظامی قدرتهای جهانی در کشورهای دیگر مخالف هستیم. ما مخالف سیاستهای آزمندانه کشورهای امپریالیستی در اقصا نقاط دنیا بویژه در خاورمیانه هستیم. ما خواهان منع تولید و از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه هستیم. از مبارزات آزادیخواهانه، عدالت جویانه و صلح طلبانه در سرتاسر جهان پشتیبانی می کنیم.

5- تلاش و مبارزه ما برای تامین برابر حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی است. تامین دمکراسی و توسعه یافتگی کامل کشور را در گرو تامین منافع و مطالبات زنان در تمامی عرصه های زندگی آنان میدانیم. ما برای رهایی از مردسالاری و برابری جنسیتی مبارزه میکنیم. ما با هرگونه دخالت در تعیین زندگی، روابط خصوصی و نوع پوشش، بخصوص با تحمیل حجاب اجباری بر زنان کشورمان مخالف هستیم.

6- ما دخالت در امور شخصی و روابط خصوصی مردم را محکوم می کنیم و با مداخله در انتخاب فردی، اعم از گرایشات عقیدتی، مذهبی، جنسیتی مخالف هستیم. آزادی فردی را برای فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، مذهبی محترم میشماریم.

در شرایط مشخص کنونی در ایران، ما بر آنیم که:
1- «جمهوری اسلامی» مانع اصلی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه و پایدار در ایران است. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار مبتنی بر
آزادی، دموکراسی، بر پایه حقوق اساسی انسان، تامین آزادی ها، کثرت گرایی، عدالت اجتماعی و برای تحقق یک دولت استوار بر موازین بین المللی حقوق بشر و قوانین مصوب نمایندگان مردم مبارزه می کنیم.

2- از نظر ما مناسبت‌ترین نظام سیاسی - اجتماعی برای ایران، جمهوری مبتنی بر آرای آزاد و برابر، بر اساس حقوق همگانی، اصل جدایی دین از حکومت و تفکیک قوای سه گانه است. ما خواستار ایجاد تناوب و محدودیت زمانی قدرت انتخابی بودن کلیه سمت های دولتی و ساختارهای سیاسی و اداری و حکومتی غیر متمرکز و پلورالیستی هستیم.

3- برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم، کارگران و زحمتکشان، فرودستان، کارمندان، پرستاران، معلمان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، تکیه بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در همکاری و ائتلاف با دیگر نیروهای دمکرات، مترقی و جمهوریخواه جامعه استوار است.

4- در کشور ما گروههای ملی- قومی گوناگونی زندگی میکنند. یکی از معیارهای سنجش دمکراتیسم در کشور حد تامین حقوق ملی- قومی ایرانیان است. ما طرفدار آنیم که تصمیم گیری در مورد امور منطقه ای، در هر محل و تا پائین ترین درجات، توسط ساکنان هر منطقه صورت پذيرد. زبان مشترک ایرانیان زبان فارسی است. زبان همه ساکنین ایران باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود و همه ایرانیان باید از حق آموزش به زبان مادری برخوردار شوند و دولت امکانات لازم برای شکوفایی همه زبان‌ها و فرهنگ‌های ساکنین ایران را فراهم آورد. ما معتقديم که بدین طریق ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران بر مبنا و با برخورداری از حمایت قوانین عاری از تبعیض و عادلانه خواهند زیست بی آنکه کشور بشکل متمرکز اداره شود.

5- از نظر ما نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است، که در آن ولی فقیه بر فراز تمامی نهادها و ارکان نظام است. شورای نگهبان که اعضای آن توسط ولی فقیه انتصاب میشوند، با اتکا به قانون نظارت استصوابی تمامی ارگانهای انتخابی را کنترل و مهندسی میکند. ساختارحقوقی درونی جمهوری اسلامی همه راهها را برای اصلاحات بسته است. با این ساختار نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. اصلاحات راهشگا برای این خواستها در جمهوری اسلامی ممکن نیست و از این روست که اقشار مختلف جامعه از این گفتمان اصلاح طلبان حکومتی پیشی گرفته اند. اکثر اصلاح‌طلبان حکومتی امروز بیشتر به دنبال آنند که به هر قیمتی، از جمله تن دادن به اراده رهبر جمهوری اسلامی، همچنان در ساختار قدرت باقی بمانند. ما اصلاح طلبان حکومتی را نیروی متحد خود نمی دانیم. موضع ما نسبت به این یا آن سیاست و عمل اصلاح طلبانه، مشروط به کیفیت و راستای آن سیاست، منوط به سطح مطالبات مردم و مجموعه شرایط سیاسی- اقتصادی، اجتماعی جامعه است.

6- ما متکی بر مبارزه دمکراتیک، مسالمت آمیز و مدنی برای گذار از جمهوری اسلامی هستیم. تاکنون حکومت مسئولیت اصلی را در تحمیل سیاستها و شیوهای سرکوب، زندان، خشونت و اعدام به جنبشهای مردمی بوده است. ما از حق اعتراض مردم ایران در اشکال مختلف و از جمله در خیابانها حمایت میکنیم و برای دفاع از مطالبات و خواسته های آنان در کنارشان خواهیم بود.

7- تلاش برای نزدیک کردن نیروهای چپ، دموکرات، سکولار و جمهوری خواه جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار از جمهوری اسلامی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ، ائتلاف با نیروهای آزادی خواه حول جمهوریت، جدائی دین از حکومت و پذیرش و رعایت مبانی منشور جهانی حقوق بشر استوار است.

8- سیاست خارجی ماجراجویانه و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به ضرر منافع ملی ایران است. سیاست خارجی مورد نظر ما دوستی و تعامل میان دولت‌ها و کشورها، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان و منطقه است. ما قاطعانه با دخالت ‌سیاسی و نظامی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران مخالفیم. نیازهای توده مردم باید در کانون سیاست خارجی باشد. سیاست خارجی مورد دفاع ما بدنبال فضایی است که در آن همکاری، همیاری، شریک بودن و همبستگی مقدم بر رقابت آزمندانه و رویارویی های نا بخردانه و خطرآفرین برای صلح و نابودی طبیعت و محیط زیست در جهان و منطقه باشد. ما خواهان ارتباط و روابط همه جانبه با تمامی کشورهای دنیا مبتنی بر برابر حقوقی و تامین منافع ملی کشورمان هستیم. ما مخالف ایجاد تنش و سیاستهای خصمانه با کشورهای جهان و منطقه خاورمیانه هستیم و برای همزیستی عادلانه و دوستانه در کنار سایر مردم جهان تلاش میکنیم.

راحله طارانی، جعفر حسین زاده، مهزاد وطن آبادی، وهاب انصاری ، علی صمد، رحمان ساکی، شاهین انزلی

دیدگاه‌ها

محمد از تهران

بسیار امید بخش است. دست مریزاد امیدوارم ارایه این دیدگاه هد به تحقق امر وحدت کمک کند
."آرمانخواهی سوسیالیستی خود را نه یک امری برای فردایی نامعلوم، بلکه تلاش و مبارزه جاری خود را برای تحقق ارزشهای سوسیالیستی از هم اکنون میدانیم. " زنده باد این پاراگراف راباجدیت تحقق بخشید 

چ., 07.03.2018 - 07:52 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید