چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

دکتر احمد رضا جلالی را اعدام نکنید!

۱۱ آذر ۱۳۹۹

حزب سوسیالیست به شدت نگران وضعیت دکتر جلالی است و از مقامات ایرانی می خواهد که او را اعدام نکنند!

 

حزب سوسیالیست فرانسوی زبان بلژیک ساعتی پیش موضعگیری رسمی و کوتاهی را در ارتباط با اجرای حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی انتشار داد: حزب سوسیالیست به شدت نگران وضعیت دکتر جلالی است و از مقامات ایرانی می خواهد که او را اعدام نکنند!

#SaveAhmadreza

افزودن دیدگاه جدید