معجزە مردم!

معجزە مردم!
سه‌شنبه, 20. ژوئیه 2021 - 20:57
اعتراضات و مبارزات گروەهای مختلف اجتماعی، علیە رژیم فاسد و ستمگر سالهاست کە روند صعودی بخود گرفتە و با گذشت زمان وسعت پایگاە اجتماعی و تنوع اعتراضات بیشتر، رادیکالتر و سیاسی تر گردیدە و بر مقاومت و پایداری معترضین در مقابل سرکوب افزودە و سرکوب کارآیی خود را تا حدود زیادی از دست دادە است. از زمان انتخابات فرمایشی بە این سو اعتراضات بسیار وسیعتر و متنوع تر شدە

معجزە مردم!

این تحولات بار دیگر نشان دادند، کە هیچ تغییر و تحولی ولو اصلاحات کوچک بدون حضور خیابانی و جنبشی مردم ممکن نیست. تأثیرات این حضور گذشتە از نتیجە آن باز پس گرفتنی نیست!همە آنهایی کە طرفدار اصلاحات، تحول، گذار و یا انقلاب هستند و وضعیت کنونی را نمی پسندند، امروز باید از همە این اعتراضات حمایت عملی کنند و با تبلیغات زهر آگین رژیم و عوامل آن، بویژە جدایی طلب نامیدن خیزش مردم خوزستان کە برات تسهیل سرکوب و تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم صورت می گیرد مقابلە کنند.

اعتراضات و مبارزات گروەهای مختلف اجتماعی، علیە رژیم فاسد و ستمگر سالهاست کە روند صعودی بخود گرفتە و با گذشت زمان وسعت پایگاە اجتماعی و تنوع اعتراضات بیشتر، رادیکالتر و سیاسی تر گردیدە و بر مقاومت و پایداری معترضین در مقابل سرکوب افزودە و سرکوب کارآیی خود را تا حدود زیادی از دست دادە است. از زمان انتخابات فرمایشی بە این سو اعتراضات بسیار وسیعتر و متنوع تر شدە، اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری ها و دیگر اعتصابات کارگری، اعتراضات پرستاران، بازنشستگان، معلمان غیر رسمی، کارکنان، اعتراضات کشاورزان، رانندگان کامیونها و...از جملە از مصادیق بارز رشد اعتراضات هستند.

اعتراضات ٦ روز گذشتە مردم زحمتکش و تحت ستم و تبعیض خوزستان نیز توان تازەای بە جوش و خروش سراسری مردم بخشیدە و مسئولین حکومتی را بە هراس و دستپاجگی دچار نمودە است. در امتداد خیزش دلاورنە مردم خوزستان مردم خرم آباد روز گذشتە بە حمایت از آنها برخاستند و امروز صبح نیز زنان شجاع تهرانی در ایستگاە متروی صادقیە با فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیە و مرگ بر خامنەای خشم و نفرت و اعتراض و همچنین همبستگی عملی خودشان با همە اعتراضات اجتماعی و خیزش مردم خوزستان را با این شعارها اعلام کردند. جوش و خروش و خیزش امروز چنان فضا و شرایط جامعە را متحول نمودە کە حتی خاتمی و احمدی نژاد را بە واکنش واداشتە است. بە واقع آنچە را کە مدعیان اصلاح طلبی طی ٢٤ سال با چانە زنی از بالا و تمکین از خامنەای نتوانستد بوجود آوردند خود مردم با تحریم انتصابات، گسترش اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات خیابانی شرایط را برای فراتر رفتن از آن ظرف مدت کوتاهی بوجود آوردند.

آری مردم مثل همیشە معجزە کردند. این تحولات بار دیگر نشان داد، کە هیچ تغییر وتحولی ولو اصلاحات کوچک بدون حضور خیابانی و جنبشی مردم ممکن نیست. تاثیرات این حضور گذشتە از نتیجە آن باز پس گرفتنی نیست!همە آنهایی کە طرفدار اصلاحات، تحول، گذار و یا انقلاب هستند و وضعیت کنونی را نمی پسندند، امروز باید از همە این اعتراضات حمایت عملی کنند و با تبلیغات زهر آگین رژیم و عوامل آن، بویژە جدایی طلب نامیدن خیزش مردم خوزستان کە برای تسهیل سرکوب و تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم صورت می گیرد مقابلە کنند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.