رفتن به محتوای اصلی

کشف حجاب در سقز!

هر اعتراض تودەای حق خواهانە وسیعی ولو اینکە سرکوب هم بشود موجب رشد جامعە می شود و ممکن است دست آوردهایی را سبب ساز شوند کە پس گرفتن آن برای حاکمان نامیسر گردد و جامعە را یک شبە بە اندازە چند سال بە جلو براند. اعتراضات خیزش گونەای کە در پی قتل مهسا امینی در سراسر کشور خاصە در سقز و سنندج در اعتراض بە این جنایت وحشیانە عمال آتش بە اختیار ولی فقیە انجام گرفت، از آن وقایعی است کە می توان گفت جامعە را از لحاظ مختلف ظرف چند روز چنان پیش راند کە عامران و عاملان این جنایت بیرحمانە را از کردە خود باید پشیمان کردە باشد کە اکثرا بە غلط کردن افتادەاند و هر یک تلاش دارند بە شکلی از این جنایت ولو بە ظاهر هم کە شدە برائت بجویند و قول رسیدگی بدهند!از واکنشها ی برائت جویانە و محکومیت های عدە زیادی از مدیران و نمایندگان و دست اندر کاران رژیم و واکنشهای بسیاری از رسانەها تا اتاق های مجازی پیداست کە این جنایت تنها جامعە خشمگین و آمادە انفجار را بە کنش های اعتراضی نکشاندە، بخش زیادی از خودی های حال و گذشتە رژیم را نیز بە واکنشهای کم سابقە وادار نمودە و بە شکاف های درون حکومتی دامن زدە است. شعار های ضد حکومتی علیە خامنەای و دیکتاتوری توسط مردم دادە می شود، جنبش های اعتراضی و مدنی جان تازەای گرفتە و همبستگی وسیعی در درون جامعە استبداد زدە بوجود آمدە، کە وسیعترین گروە های اجتماعی را شامل می شود. امید تازەای در کالبد جامعە دمیدە شدە  و ضربات شدیدی بر حجاب اجباری و گشت ارشاد و سرکوب و اختناق  وارد آمدە کە در خیال حاکمان نمی گنجید. هزینە این جنایت تا کنون برای حکومت بسیار سنگین بودە است .

این حرکت را حتی اگر بتوانند سرکوب هم بکنند، ولی آثار آنرا نمی توانند از بین ببرنند. باد کاشتند توفان درو کردند. می خواستند جلوی عقب رفتن روسری را بگیرند، زنان در مراسم خاک سپاری مهسا جلوی دوربینهای رسانە ها با برداشتن روسری های خود علیە روسری و حجاب اجباری شورش و کشف حجاب کردند تا نشان دهند بە هیچ قیمتی زیر بار حجاب اجباری نمی روند. پیام کشف حجاب در سقز را زنان گرفتند و این پیام از این پس راهنمای برخورد آنها با حجاب اجباری خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.