جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران!

جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران!
شنبه, 24. سپتامبر 2022 - 07:34

در ششمین روز خیزش تازە مردم ایران علیە حجاب اجباری، استبداد و بی عدالتی، در حالیکە بیش از ٩٠ شهر خرد و کلان کشور بە میدان رزم و اعتراض مردم بە جان آمدە از ستم و بیداد و فقر وفساد با پاسداران ظلم و بی عدالتی تبدیل شدە و فریاد آزادیخواهی مردم ایران سراسر کشور را در نوردیدە و انعکاس جهانی پیدا کردە اعوان و انصار استبداد و فساد کە راە حلی برای بحرانها ی کشور ندارند بجای کنارە گیری از قدرت غصب کردە و تمکین بە خواستە های مردم در حال برنامە ریزی برای سرکوب مردم هستند.

رسانەهای بی مشتری و رونقی چون کیهان، جوان، تسنیم، همشهری و فارس.. کە هزینە های شان را تمام و کمال از بودجە عمومی می گیرند، همراە دیگر نهادهای مفتخور وابستە بە قدرت با دروغ پراکنی و وارونە گری حقایق در مورد خیزش مردم مشغول فراهم کردن زمینەهای سرکوب آن هستند. انکار ضرب و شتمی کە منجر بە قتل مهسا امینی دختر جوان ٢٢ سالە شد، نسبت دادن اعتراضات بە بیگانگان، دفاع از قتل مهسا توسط گشت ارشاد، زدن اتهامات دروغ بە معترضان... تنها بخشی از لجن پراکنی و سیاە نمایی رسانەهای مدافع استبداد و بی عدالتی هستند. بعنوان نمونە روزنامە کیهان کە نقش خط دهندە بە رسانەهای مدافعان استبداد را دارد در یادداشتی کە در ٣١ شهریور در یکی از روزنامە ها باز نشر شد، از تظاهرات طرفداران رژیم در یکی دو روز آیندە خبر داد کە قرار است بە زعم کیهان حساب معترضین را کف دستشان بگذارند و نوشت:" به گزارش «انتخاب»، کیهان در ادامه نوشت: «طی یکی دو روز گذشته، برخی از شهروندان در نقاطی از شهر‌های کشور با برگزاری تجمعاتی، ضمن اعلام همدردی با ضایعه درگذشت مهسا امینی، خواستار اعلام نتایج تحقیقات پزشکی و اعلام شفاف جزئیات ماجرا از جانب مسئولان درباره این پرونده شدند. با اینکه مسئولان ذی‌ربط هم پلیس، هم پزشکی قانونی و هم کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی، هرگونه ضرب و شتم و یا برخورد فیزیکی با آن مرحومه را تکذیب کردند و مسئولان قوای سه‌گانه خواستار بررسی و پیگیری دقیق ابعاد ماجرا شدند، اما بااین‌حال، ماجرای گشت ارشاد و درگذشت مهسا امینی بهانه‌ای شد تا اغتشاشگران، بانیان و صحنه‌گردانان فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ از معاندین و ضدانقلاب خارج نشین تا پادو‌های داخلی غرب به میدان بیایند و سناریوی دیگری از آشوب‌های خیابانی را در ایران کلید بزنند". کیهان طوری وقایعی را کە بە خیزش منجر شد چینش می کند کە گویی بە قتل رساندن مهسا امینی در ستاد گشت ارشاد هم توطئە از پیش طرح ریزی شدە خارجی بودە است!

تهدیدات و دروغ پردازیهای کیهان و حسین شریعتمداری از سر بازجویان شکنجە گران قتلگاە اوین و نمایندە خامنەای در روزنامە کیهان تازگی ندارد. از زمان جنبش ٨٨ و سرکوب آن و جنبش های دی ٩٦ و خرداد ٩٨ و اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهان و خوزستان و جنبش کیهان همین دروغ ها را مطرح و سعی کردە تە ماندە نیروهای طرفدار استبداد و ارتجاع را علیە جنبش های مردمی بە صحنە بیاورد. اما هر بار کمتر از دفعە پیش در این کار توفیق پیدا کردە است. اکنون دیگر تنها تفنگچی ها و چماقداران و اوباشان جیرە خوار رژیم یعنی همین هایی کە الان مشغول سرکوب تظاهر کنندگان هستند کە روزنامە کیهان و امثالهم می کوشند آنها را بعنوان مردم جا بزنند. مروری بر روزنامە هایی کە در کشور منتشر می شوند نشان از مخالفت بخشی از تە ماندە هواداران رژیم با اعمال رژیم خصوصا نسبت بە حجاب اجباری دارد. تظاهرات مردمی و واقعی همین است کە این روزها مردم با سینە های سپر کردە در مقابل گلولە نیروهای سرکوبگر و کشتە و مجروح شدن مشغول آن هستند. فرق این تظاهرات با آن تظاهراتی کە شریعتمداری ها در پی سرهم بندی کردن آن هستند از زمین تا آسمان است. در این تظاهرات بجای ساندیس و حوالە کالا و پاداش نقدی و جنسی گلولە و گاز اشک آور و باتوم و زندان و شکنجە و اخراج، در انتظار تظاهر کنندگان است. خیزش جاری بار دیگر و با وضوح هرچە تمامتر شکست راە کار سرکوب این آخرین تیر ترکش رژیم را عیان کرد. مردم مطالباتی دارند کە این رژیم نە قادر بە پاسخ دادن بە آنهاست و نە می تواند مردم را با زور از طلب مطالبات شان منصرف کند. مردم هم نمی توانند از مطالبات شاندست بکشند. یعنی تحول در ایران امری اجتناب ناپذیر است. سرکوب آزمون شکست خوردەای است کە بە کرات در رژیم فقها آزمودە شدە و نتوانستە است مردم را وادار بە سکوت و دست کشیدن از مبارزە برای آزادی و عدالت اجتماعی کند.

آری رژیم بە راستی، منزوی تر از هر زمانی در طول ٤٠ سال گذشتە است و افراد و جریانات بدنام و بد خویی امثال حسین شریعتمداری و اسدالە بادامچیان... با اینگونە تحریکات مزورانە نمی توانند رژیم را از مهلکە نجات دهند. فریادهای جوانان و زنانی کە یک هفتە است خیابانهای شهرهای کشور را با فریاد مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنەای، زن، زندگی، آزادی و دیگر شعارهای عدالتخواهانە، بە تسخیر خود درآوردەاند، گواە روشن دیگری بر فرا رسیدن پایان کار رژیمی است کە جز فقر و بیداد وفساد و عقب ماندگی و سرکوب و کشتار برای کشور و مردم نداشتە است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.