نە "اغتشاش" است و نە ربطی بە "بیگانە" دارد، آغاز انقلاب است!

بی نتیجە ماندن تلاشهای جنایتکارانە رژیم برای پایان دادن بە جنبش آزادیخواهانە مردم مقامات رژیم را بە پرت و پلا گویی علیە جنبش انقلابی مردم واداشتە است. علی خامنەای آنرا بە دشمنان خارجی رژیم نسبت می دهد و از جنایات انجام شدە توسط نیروهای سرکوبگر تحت امر خود حمایت می کند. دستگاە های تبلیغاتی رژیم مردم را از تجزیە کشور می ترسانند، سپاە پاسداران با حملە بە مراکز احزاب کرد در اقلیم کردستان و کشتار مردم در زاهدان سعی در القاء این دروغ بزرگ ساختە و پرداختە دستگاە های اطلاعاتی رژیم دارند. گروە دیگری خواست زنان آزادە برای آزادی را "فحشا" می نامند. با این وجود جنبش سە هفتە است کە با وجود سرکوب شدید و کشتار قریب ١٠٠ نفر از جوانان آزادە و بازداشت هزاران نفر از مبارزین و زخمی کردن صدها نفر تداوم دارد و در حال انکشاف است و از حمایت روز افزون عموم ایرانیان و آزادگان جهان در اکثر کشورهای جهان برخوردار است. از سوی دیگر شکاف در مورد نحوە برخورد با معترضان و انقلابی کە در واقع شروع شدە است در درون رژیم ژرفتر می شود و دستگاە پروپا گاندای رژیم با اشاعە این دروغها ناخواستە بە اعتراضات و نارضایتی های مردم دامن زدە و خشم آنها از تبهکاران حاکم را شعلە ورتر می کند. آری این ها همە نشان می دهند، کە انقلاب مردم نە اغتشاش است و نە ربطی بە بیگانگان دارد بلکە نتیجە سیاستهای رژیمی است کە بە معنی واقعی از هر لحاظ آن چنان ورشکستە شدە کە نسلهای پرورش یافتە در آن را بە قیام واداشتە است. دشمن و زمینە ساز انقلابی کە شروع شدە، نە بیگانگان، کە خود حکومت است. بهمین جهت با سرکوب و تهمت و دروغ و تحریک امکان ندارد بتوانند راە پیشروی آن را سد کنند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.