رفتن به محتوای اصلی

رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید!

رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید!
حسین مرعشی خطاب بە خامنەای:مسئولیت بپذیرید بگوئید مامور من اشتباە کردە است"!
جمعه, 16. دسامبر 2022 - 20:32

حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی و از نزدیکان رفسنجانی در نوشتەای کە متن آن روز گذشتە در آفتاب نیوز منتشر شد، بدون نام بردن از علی خامنەای رهبر جنایتکار و مستبد رژیم فقاهتی او را خطاب قرار دادە گفتە است،"نباید نظام را فدای اشتباهات ابراهیم رئیسی کنیم". مرعشی در ادامە این گزارە خواهان پذیرش اشتباهات خامنەای شدە و افزودە است:"مسئولیت بپذیرید بگوئید مامور من اشتباە کردە است". او با وجود اینکە خوب می داند مسئول اصلی همە این جنایات شخص خامنەای است با این وصف اشتباە خامنەای را در حمایت وی از رئیسی خلاصە می کند و سعی می کند بە نوعی خامنەای را مجاب کند تا برای رهایی از مخمصە خود ساختە رئیسی را قربانی کند.

مرعشی چون یک شاگرد زرنگ آموزش دیدە در مکتب رفسنجانی، در نوشتەاش از مسائل و مشکلات رژیم می گوید ولی تو گویی این همە جنایت حداقل در این سە ماە بە فرمان خامنەای انجام نگرفتە چرا کە سخنی در محکومیت جنایت ها نمی گوید. یعنی در واقع هنوز حاضر نیست با گرفتن انگشت اتهام بسوی خامنەای او را برنجاند. نهایت خواست او در نوشتەاش بە نظر می رسد فعلا در آوردن کنترل و مدیریت بحران از دست دار و دستە رئیسی و سپردن آن بە دست محافظە کاران نزدیک بە روحانی و اشخاصی چون علی لاریجانی و شمخانی باشد. او یا جرات نمی کند و یا صلاح نمی داند از سوراخی کە خاتمی سعی کرد وارد شود و گزیدە شد وارد شود. همین برخورد نشان می دهد کە دغدغە واقعی وی نجات رژیم از ورطە نابودی توسط جنبش انقلابی است.

دبیرکل حزب کارگزاران در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اذعان بە گستردگی بی سابقە مشکلات (بخوان جنبش) از انتقال مدیریت بحران از شورای امنیت ملی بە وزارت کشور کە گویا بواسطە اختلاف بین شمخانی و رئیسی انجام شدە انتقاد نمودە و شورای امنیت ملی را واجد صلاحیت بیشتر برای مدیریت بحران عنوان کرد و گفت:" اگر آقای رئیسی با آقای شمخانی مشکل دارد باید مشکل را حل و تکلیفش را روشن کند. اگر آقای رئیسی و آقای شمخانی هماهنگ و سازگار نیستند باید تصمیم بگیرند. چرا چنین موضوع مهمی از شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور منتقل شده است؟ این در حالی است که آقای وحیدی جزئی از شورای عالی امنیت ملی است".

از نوشتە معلوم می شود کە فشار و پیشروی جنبش انقلابی سطح شکاف در راس هرم قدرت را بە درون شورای امنیت ملی کە عالیترین نهاد امنیتی کشور است کشاندە است و قدرت تصمیم گیری را از آن سلب کردە است.

 مرعشی تصور می کند گویا با مدیریت جنبش و بحران بە طریقی کە مد نظر اوست می تواند جنبس را سرکوب و رژیم فلاکت زدە و علیل فقاهتی را از نابودی نجات دهد. درست تر گفتە باشم، همان اهداف ضد انقلابی رژیم را می خواهد بە طرق دیگری عملی و رژیم را از سقوط برهاند. در واقع بە قول خودش برای جلوگیری از "فداکردن رژیم..."وارد میدان شدە است. مشکل اما فراتر از آن است کە با تغییر مدیریت بحران بتوان آن را حل کرد.

پیشتر از حسین مرعشی دوستان و نزدیکان دیگر و هم عقیدە وی حرفها و نصایح و راهکار های مشابەای بە علی خامنەای رهبر خود کامە و همە کارەی حکومت کە انجام هیچ کاری و تصمیمی در سطح کلان از آن جملە چگونگی مدیریت بحران و ارگان پیشبرندە آن بدون اجازە و رضایت او انجام نگرفتە و نمی گیرد زدە شدە بود کە خامنەای شخصا دست رد بە همە آن توصیە ها کە همگی نیز ناظر بر حفظ نظام بودند زدە بود.

بهر حال در خواست های مرعشی در مقطع کنونی از طرف خامنەای پذیرفتە نخواهد شد زیرا پذیرش آنها با منطق قدرت حاکم و سوابق آن ناسازگار است و حکم خالی کردن زیر پای خامنەای را دارد. وقتی رهبر خود کامە اختیار مدیریت بحران را از شورای امنیت ملی کە عالیترین نهاد امنیتی حکومت و متشکل از وابستگان نزدیک او است می گیرد، ممکن نیست تمایلی بە شنیدن توصیە های مرعشی و امثالهم داشتە باشد. بە فرض اینکە این توصیە ها هم پذیرفتە می شد از آنجا کە ناظر بر حفظ نظامی است اصلاح ناشدنی و قرار گرفتە در مسیر سقوط و منزوی و مطرود و منفور در میان مردم خصوصا بعد از جنایات سە ماهە اخیر است نمی تواند مسیر انقلاب مردم را از هدف اصلی آن کە بە زیر کشیدن رژیم فقاهتی است منحرف کند. با این همە از آنجا کە حفظ نظام برای امثال مرعشی ها بە اندازە خامنەای و شرکا مهم است آنها نمی خواهند بپذیرند کە دوران رژیم شان بە سر آمدە و انقلابی کە از آن وحشت دارند در حال انجام است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.