شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

مصاحبه وگفتگو با چند جوان بعد فالوی چهارده میلیونی "تتلو" (بخش دهم)

۲۶ مهر ۱۳۹۸

با وجود کشمکش حاکمیت ومردم سر دامنه، سرعت و آزادی انیترنتی و سرسختی که حاکمیت نشان می دهد، حکومت اسلامی ارزش و تاثیرابزار و دنیای دیجیتالی را بسیار خوب می فهمد. سال هاست که بودجه های کلان برای سامان دهی دیجیتالی صنایع نظامی خود تخصیص می دهد. ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور شود که از نقش شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی و هدایت افکار جوانان غافل است!

باهجوم میلیونی تلفن های هوشمند به ایران "ایران یکی از بالا ترین نرخ استفاده از گوشی های هوشمند و مراجعه به آن را دارد ."حال کودکان دبستانی هم صاحب تلفن هوشمندشدند .چرا که داشتن تلفن همراه از الزامات زندگی امروزاست .دستگاهی که هم وصل کننده هست وهم فصل کننده.

دستگاهی که امکان میدهد هر لحظه با فرزندان خود در ارتباط باشید. دستگاهی که درعین حال دنیای جدیدی را بر روی کودکان ،نوجوانان و جوانان می گشاید وآن راازخانه، کوچه ،محله وخیابان به داخل صفحه کوچک خودمی کشیدواز دسترس والدین واطرافیان خارج می سازد.

بدون آن که ممانعت خانواده راهمراه داشته باشد. چرا خود خانواده نیز از پدر مادر گرفته تا خواهران وبرادران نیز اموراتشان بدون این صفحه جادوئی نمی گذرد.

حال داشتن تلفن همراه وانترنت در دنیا از نان شب واجب تر گردیده است .

دستگاهی که فرا تر از دستگاه حاکمه عمل می کند.به کسی مانند "تتلو" این امکان را فراهم می سازد که خود متفاوت را به نمایش بگذارد و میلبون ها تعقیب کننده داشته باشد. کشمکش حکومت با مردم سر محدود کردن انیترنت در این روزها یکی از دغدغه های اصلی جامعه است.

کودکان و نوجوانان که هر کدام مبایلی در دست دارند وبه مراتب بهتر وسریع تر از والدین خود طرز استفاده از این جعبه جادوئی را فرا گرفته اند. دنیای آن ها از دنیای واقعی و پیرامون جدا شده و به دنیائی که مدایای جهانی تدارک دیده متصل گشته است .دنیائی که فاصله نسل ها را زیاد تر می سازد ونقش والدین ، مدرسه وجامعه پیرامونی را کم رنگ تر و کم رنگ تر.

پدر ومادر در زندگی این کودکان بیشترنقش تدارکاتچی وتامین کننده مالی را دارند. دیگر هم فکری وطریق راه از دست والدین خارج شده و به دنیای مجازی وا گذار گردیده .دنیائی که از دنیای واقعی ودنیای والدین بسیار دور است.حال نیاز ها ، نوع نگاه و فکر کردن کودکان و نو جوانان و جوان هادر تمامی کشور ها از طریق برنامه ریزان مجربی طراحی وارائه می گردد .که افکار عمومی راسامان می دهند.

نوجوان ایرانی امروز درگیرمسائلی است که نسل شما وتا حدودی از ما با آن بیگانه بود .امروز دامنه اطلاعات نوجوانان بسیار وسیع تراز نسل های گذشته است. از این رو دید ،فکر ،برنامه و راهکار نسل گذشته ،کمترین جذابیت را برای این نسل داشته و پوزخند آنها را نسبت به تعهد و تقیدی که از آنها می خواهند بهمراه دارد.

با وجود کشمکش حاکمیت ومردم سر دامنه، سرعت و آزادی انیترنتی و سرسختی که حاکمیت نشان می دهد، حکومت اسلامی ارزش و تاثیرابزار و دنیای دیجیتالی را بسیار خوب می فهمد. سال هاست که بودجه های کلان برای سامان دهی دیجیتالی صنایع نظامی خود تخصیص می دهد. ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور شود که از نقش شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی و هدایت افکار جوانان غافل است!

جدا از آن چه در ظاهر می گذرد وهیاهویش برای محدود ساختن آزادی های اجتماعی و انیترنتی! به خوبی از امکان ناپذیر بودن این امر و عدم تاثیر شبکه های مذهبی حکومتی بر جوانان آگاه است. از رو سال هاست ارگانهای وسیعی ازبرنامه ریزان کامپیوتری ،روانشناسان ، آنالیز کنندکان اجتماعی ،هکر هاو افراد امنیتی را سازمان داده که در خدمت به اهداف او عمل می کنند!

لخت بودن این نسل نسبت به مسائل اجتماعی وسیاسی جامعه وحاضر نبودنش برای دادن هزینه جدا ازشرایط مادی و تجربه تلخ خانواده ها و جوانان از حاکمیت اسلامی و سرکوب .مسلما بخشی نیزحاصل عمل کرد موذیانه وبرنامه ریزی شده حکومت اسلامی در فضای مجازی و شکل دادن ده هاشبکه اجتماعی زیر عناوین ونام های مختلف زیرسایه تقیه اسلامی است.

اگر حفظ کیان حکومت اسلامی از اوجب واجبات است پس از رفتن در جلد شبکه های اجتماعی در هر شکلش و کشاندن نوجوانان و جوانان به این شبکه های مسموم ابائی نیست!

از پراکندن شایعه گرفته تا دلبسته کردن جوانان به موجودی بی پرنسیب ،بی هویت و پاندول در فضا چون" تتلو".

اگر فالوی چهارده میلیونی تتلو نوعی دهن کجی این نسل به حکومت است اما در عین حال مشغول شدن چهارده میلیون جوان به امری مضحک که آنها را از فکر کردن به اساسی ترین مسائل اجتماعی و سامان دهی حرکات اعتراضی باز میدارد نیز هست!

امری خوش آیند برای حکومت اسلامی! متاسفانه چنین است "

.
روزانه از این دست مسائل درشبکه های اجتماعی که فکر تینایجرها را به خود مشغول کند کم نیست. که شبکه های اجتماعی حکومت ساخته طراحان اصلی آنند!"

صحبت به درازا کشیده است وآن ها قصد رفتن دارند .می پرسم پس چاره چسیت؟ "مجید" خنده بی رمقی می زند و میگوید" نمی دانم! اما مسلم راهی هست !این بر عهده این همه سازمان سیاسی وافراد تحصیل کرده خبره و فعال اجتماعی است که باید دنبال راه کار بگردند وآن را پیدا کنند! بدون داشتن ارتباط با جوانان وپیدا کردن راه گفتگو واقناع جوانآن وکشاندن آن ها به میدان شانس هیچگونه تغیر از داخل وجود ندارد!"

آن ها می روند ومن به عنوان کسی که سال هاست با مسئله جوانان در گیرم.فکر می کنم چه باید کرد؟

ادامه دارد

بخش: 

دیدگاه‌ها

مردم تئوری کاروسرمایه وارزش اضافی روراحت نمی فهمن ولی وقتی دست میذاری روی زخمها وجراحات ودردهایی که هرروزباهاش دست به گریبانن راحت میفهمن که هیچ به ذکاوت وهوش تو اذعان میکنند نقطه عزیمت هرفعال سیاسی باید ازهمینجا باشد مثلا ایرانی هستی وهیچ ادعای سیاسی نیز نداری ولی ازمواهب آن نمی توانی برخوردارباشی چون تمام امکانات مخصوص امت است وتودرکشورخودت بیگانه ای وازاین دست مسائل تادلت بخواهددردی که مردم حس میکنندوباآن زندگی میکنند بگو بعد پایه تئوریکش رابگو ازاین بهترنمی شودروشنگری کردولی متاسفان ادبیاتی ازاین دست بسیارکم است موفقیتتان راخواهانم خسته نباشید
0

افزودن دیدگاه جدید