رفتن به محتوای اصلی

تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی، گام دیگری بسوی بردە سازی

تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی، گام دیگری بسوی بردە سازی
شنبه, 9. سپتامبر 2023 - 00:06

بە نوشتە علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی کلیات طرح استاد شاگردی کە سالها بر سر آن کشمکش وجود داشت و در برنامە هفتم دولت برای تصمیم گیری گنجاندە شدە بود در مجلس بە تصویب رسیدە و قرار است جزئیات آن سنیز جهت رسیدگی در دستور مجلس قرار بگیرد.

آقای حیدری کە خود تا مدتی پیش عضو هیئت مدیرە سازمان تامین اجتماعی و از منتقدان برخی تغییرات تعدیلی در قوانین تامین اجتماعی بودە است و گویا بهمین خاطر کنار گذاشتە شدە است. از تصویب این طرح با عنوان "برنامە بردە داری مدرن" نام برد و نوشت

:  ظرف دو روز گذشته نسخه‌هایی از گزارش شور دوم مصوب کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم منتشر شده است. بر اساس این متون منتشره، کمیسیون تلفیق علاوه بر اعمال تغییرات و حذف و اضافه در متن و محتوای مواد ۱۱۸گانه لایحه دولت، در پایان آن نیز تعداد ۱۲۱ ماده الحاقی جدید به متن لایحه برنامه هفتم افزوده است و با کمال تعجب و تاسف در بند ۲ الحاقی به ماده ۶ لایحه و نیز ماده الحاقی۱۶ انتهای لایحه (تکرار حکم) آورده است:

«به منظور ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای ۴ نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، تا حداکثر ۴ نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کارگیری نمایند».

احیاو قانونی کردن مناسبات کهنە و فرسودە استاد- شاگردی در دولت رئیسی و مجلس ارتجاع البتە قابل پیشبینی بود. این طرح کە حالا دارد مراحل تصویب نهایی را می گذراند و تصویب آن قطعی می نماید، از آنجا کە همە ی اختیارات "شاگرد"را بە توافق با کارفرما احالە دادە است و پایە ای برای مناسبات جدید ایجاد می کند کە دامنە آن یقینا خیلی از نیروی کار را در بر خواهد گرفت و بە بی حقوق سازی بیشتر نیروی کار منجر خواهاید شد بە راستی طرحی بردە دارانە است.

قانون طوری طراحی شدە کە کارفرمایان بتوانند بە مدت چهارسال از کارگر کم جیرە و مواجب بهرە کشی کنند و پس از آن کارگر را اخراج و چهار کارگر دیگر را بجای نفرات پیشی بکار بگیرند. دستمزد توافقی یعنی دادن اختیار تعیین دستمزد بە کارفرما نتیجە اش بیشتر از دادن هزینە جیرە غذایی یک بردە نخواهد بود. از بیمە و احتساب ٤ سال کار در سابقە بازنسستگی، بیمە بیکاری نیز خبری نیست ، الزامی برای استخدام کارآموز بعد از چهار سال کە بە اندازە دورە آموزش دانشگاهی است وجود ندارد. این قانون کە ظاهرا بە قصد آموزش نیروی کار و ایجاد اشتغال، ولی در واقع برای ارزان و بردە سازی نیروی کار تهیە شدە نشات گرفتە از تفکر سرمایە داری رانتخوار و نمایندگان آنها در حکومت است کە بە مفتخوراکی عادت پیدا کردە و تا کنون برای بردە سازی نیروی کار از هیچ اقدامی دریغ نورزیدە اند. تغییراتی کە دارند در قانون کار و بازنشستگی و در برنامە هفتم توسعە بوجود می آورند، همگی از سنخ قانون استاد شاگردی و برخاستە از تفکرات سنتی بازاری های گذشتە و کلان سرمایە داران رانتخوار کنونی است. همە ی این تغییرات استثمارگرانە از همان ماە های اول بعد از انقلاب بهمن ٥٧ توسط این جماعت اکثرا موتئلفە چی و انجمن حجتیە چی، کە از اساس با داشتن قانون کار مخالف بودند و آنرا طاغوتی می دانستند مطرح بود و در عمل هم پیش بردە می شود.

همین چند روز پیش بود کە خبر ١٧ درصدی بازماندگان از تحصیل بە دلیل فقر و کمبود مدرسە منتشر شد. رقم واقعی بە یقین خیلی بیشتر از این باید باشد. دلیل عمدە فقر چیزی بە غیر از سیاستها و فساد و ناکارآیی رژیم نیست. در عصری کە تولیدو توزیع و امورات جامعە روز بە روز مدرنتر و پیچیدە تر می شود و پا بە پای آن نیاز جامعە بە نیروی متخصص و آموزش علمی دیدە در جوامع اهمیت بیشتری پیدا می کند رژیم ارتجاعی و ناکارآمد می خواهد با رجعت بە مناسبات منسوخ شدە گذشتە مسائل پیچدە امروز جامعە را حل کند، کە البتە ممکن نیست. مقررات زدایی و بی حقوق سازی نیروی کارنزدیک بە چهار دهە است کە دنبال می شود. خود خامنەای یکی از محرکان و مدافعان سرسخت بی حقوق سازی نیروی کار و از حامیان صاحبان سرمایە داری رانتی است کە بیشترین غارت را در زمان فرمانروایی او انجام دادەاند. همین ها و نمایندگان آنها هستند کە در حکومت مسلط هستند و دارند اینگونە قوانین را در سایە استبداد و خفقان پیش می برند. جنبش کارگری بە همراە عدالتخواهان جامعە ٤٤ سال است در برابر این تهاجم مقاومت و مبارزە نمودە است و مانع از قانونی شدن بسیاری از تغییرات ارتجاعی در گذشتە شدە است. ولی اکنون رژیم قصد دارد همە ی آن تغییراتی را کە قصد داشت در قانون کار بوجود آورد و احیای نظام استاد شاگردی یکی از آنها بود را ایجاد کند. قصد عقب نشینی هم ندارد. با اعتراضات پراکندە هم نمی شود مانع از انجام تغییرات ارتجاعی و فقر آور شد. تنها راهی کە تصور می رود می تواند مفید واقع شود سازماندهی اعتراضات دستە جمعی و متحد شدن با گروە های اجتماعی است کە بە زیر کشیدن حکومت را دنبال می کنند. سالگرد جنبش انقلابی و آزدیخواهانە زن، زندگی آزادی مناسبت خوبی است برای آغاز همراهی و همسویی گستردە علیە استبداد، تبعیض و بی عدالتی و تحمیل قوانین بردە دارانە کە رژیم علیە همە ی گروەهای غیر وابستە بە خود دنبال می کند. زیر بار این قوانین نروید. در هر جا کە امکان اعتراض و اعتصاب دارید با اقدام بە آن هم مطالبات و اعتراض خودتان را مطرح کنید و هم از جنبش زن، زندگی، آزادی، حمایت کنید.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.