هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با تاکید بر همبستگی در مبارزات جنبش‌های حق طلبانه و ضد تبعیض در تمامی عرصه‌ها، برای تامین برابری همه‌ی شهروندان کشور و رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان مبارزه می‌کند؛ از برابری در همه‌ی‌ زمینه‌ها و برخورداری از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متناسب با شان انسانی پشتیبانی می کند. ما تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را محکوم می‌کنیم و خواستار به رسمیت شناختن حقوق برابر آن‌ها با دیگر شهروندان کشور هستیم.

مردم کشور ما با شرکت در خیزش‌های دی ٩٦ و آبان ٩٨ و  برگزاری هزاران اعتراض مخالفت‌شان را با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضد مردمی رژیم تاکنون نشان دادە و بهای سنگینی را برای آن پرداخت کردەاند. اما حکومت نە راە حلی برای رفع بحران هایی کە کشور را در خود غرق کردە‌اند دارد و نە قادر بە تامین معیشت مردم است و نە حاضر بە تغییر سیاست‌های خود کە مردم را بە فقر و فلاکت و خالی کردن سفرە‌های شان کشانیدە، می‌باشد. مردم با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت کالاها مخالف و نسبت بە آن معترض‌اند و می‌دانند که در شرایط بحرانی کنونی حذف سوبسید کالاهای اساسی چه آسیب‌های شدیدی بر زندگی آن‌ها خواهد زد و در برابر این تعرض لجام گسیختە بە معیشت و سطح زندگی خود این بار نیز آرام نخواهد نشست.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتراض، اعتصاب، تجمع و فعالیت سندیکایی را حق مسلم و خدشە‌ناپذیر معلمان و کارگران می‌داند و یورش وحشیانە پلیس امنیتی بە تجمع‌های مسالمت‌آمیز و حق طلبانە‌ی معلمان، ضرب و شتم و بازداشت فعالین صنفی و رهبران تشکل‌های معلمان را، نقض خشن حقوق آنان می داند و  قویا محکوم می‌کند. معلمان زندانی باید بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند و پیگرد آنان متوقف شود. ما از مردم و نیروهای آزادە و عدالتخواە دعوت می‌کنیم با انجام اقدامات مشترک، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان را محکوم کنند و با همە امکانات خود برای آزادی آنان بکوشند.

اول ماه مه گرامی باد!

بدون وجود تشکیلات و مبارزات متشکل و سازمانیافتە، سرمایە‌داران و دولت‌ها هرگز حاضر بە پذیرفتن قوانین کار و بیمە‌های اجتماعی نمی‌شدند، کما‌این‌کە بعد از هر سرکوبی یورش دولت‌ها برای باز‌پس گرفتن قوانین حمایتی و دستآورد‌های مبارزاتی کارگران بە جریان افتادە‌است و این یورش در جمهوری اسلامی بیش از چهار دهە است کە همراە با سرکوب سازمان‌هی کارگری و استقرار استبداد و اختناق دنبال می‌شود.

اول ماه مه گرامی باد!

روز کارگر امسال را بە روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بیعدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی‌حقوق‌سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە عدم پرداخت بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن بە قراردادهای اسارتبار تبدیل کنیم

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان نیروئی چپ و سوسیالیست همراه کارگران و زحمتکشان ایران سرکوب و پیگرد و زندانی کردن فعالین کارگری و رهبران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را محکوم می کند. ما به همراه کارگران و زحمتکشان برای آزادی آنان و آزادی سایر زندانیان مدنی و سیاسی و توقف اخراج کارگران حق طلب به مبارزه ادامه خواهیم داد. هیچ کس حق ندارد مانع تشکیل اتحادیە و اعتصاب و اعتراض کارگران شود و کسی را بە دلیل فعالیت اتحادیەای و مطالبە‌گری تحت پیگرد قرار دهد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در آستانه‌ی نوروز به زندانیان سیاسی که در سخت ترین شرایط مقاومت می‌کنند، به همه مبارزان راه آزادی که در بیرون زندان پرچم مبارزه را برافراشته نگاه می‌دارند، به خانواده‌ی جانباختگان راه آزادی که بیش از چهل سال است که راه خاوران‌های ایران را باز نگه داشته و نمی گذارند که گرد فراموشی بر جنایات حکومت بنشیند، درود می فرستد. ما به یاد همه‌ی جان‌های شیفته‌ای که جان در راه آزادی و برابری دادند و به یاد یاران و رفقای جانباخته که در فضای سرد و زمستانی استبداد و در زیر وحشیانه‌ترین سرکوب و کشتار حاکم بر کشور در دفاع از ارزش های انسانی جان باختند، نوروز را به همگان شادباش می‌گوئیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ٨ مارس روز جهانی زن را، بە همە‌ی زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شادباش می‌گوید، مبارزات بی امان زنان برای برابری کامل با مردان در تمام عرصە‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارج می‌نهد و از آن قاطعانە حمایت می‌کند. حزب ما بر این باور است که حقوق زنان، حقوق نیمی از جامعە و حقوق بشر است و بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن نيست. حزب ما هرگونه تبعیض جنسیتی را مردود می داند و همه‌ی انسان ها اعم از زن، مرد و دگرباشان جنسی را برابر‌حقوق دانسته و اعتقاد دارد که باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

بحران اوکراین در رقابت نظامی بین آمریکا و ناتو با روسیه ریشه دارد. بحرانی که در ادامه‌ی خود می‌تواند نه فقط اوکراین بلکه کل اروپا را درگیر خود کند. تلاش‌های دیپلماتیک هفته‌های اخیر امید به حل مشکلات بین روسیه و کشورهای عضو ناتو و در راس همه‌ی آمریکا بر سر اوکراین را بیشتر کرده‌بود. اما با اقدام روسیه، تلاش های ديپلماتيک ناکام ماند. از سوی ديگر دولت آمریکا و متحدين اروپائی آن، هم‌چنان بر ادامه‌ی گسترش نفوذ خود و استقرار نیروهای ناتو در مرزهای روسیه و عضوگیری از کشورهای هم‌جوار آن از جمله اوکراین اصرار دارند. امری که روسیه آن را تهدید مستقیم امنیت خود می‌داند و خواستار توقف گسترش ناتو در شرق اروپا و استقرار نیروهای این پیمان نظامی در مرزهای خود است. 

تلاش‌های دیپلماتیک هفته‌های اخیر، علیرغم تهدیدات متقابل، نشاندهنده‌ی آگاهی  از عمق خطری است که در اين روياروئی نهفته‌است. ادامه‌ی جنگ لفظی، دامن زدن به خصومت بین مردمی که قرن‌ها در کنار هم زیسته اند، می‌تواند به شعله‌ور شدن درگیری منجر گردد، که مهار آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و می‌تواند دینامیسم خاص خود را پیدا کرده، شکاف‌های کنونی را عمیق‌تر و خصومت‌ها را گسترده‌تر نماید. تاثیرات این وضعیت در درون مرزهای دو کشور باقی نخواهد ماند. باید پذیرفت که صلح و امنیت در اروپا، نمی تواند بدون يا برخلاف منافع روسیه و توقف تشنج آفرینی آمریکا تامين شود. گسترش شتابان ناتو در شرق اروپا به بحران کنونی دامن زده، تشنج‌های جدیدی را در این قاره موجب گردیده‌است.

از دل ١٩بهمن، جنبشی ادامه‌دار سربرآورد که اکنون بیش از ۵ دهه مبارزه در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را‌ پشت سر خود دارد. هر بار که فرصت یافته‌است به نقد خود و رفتار و گفتار خود نیز پرداخته‌است. از اشتباهات خود آموخته و تلاش نموده‌است در هر برهه‌ای، طرحی نو در اندازد. این جنبش از آن‌رو در همین امروز نیز نامدار است که فعالان سیاسی آن، با رهتوشه‌ی عظیمی که از تجربه و فراز و فرودها آموخته‌اند، هم‌چنان در صحنه‌ی مبارزه حضور دارند و  پابرجا بر همان آرمان‌ها می‌کوشند که روش مبارزاتی روزآمدی بجویند، تا بر روندهای سیاسی کشور در سمت  آهداف آرمانی خود تاثیر بگذارند.

افزایش دستمزد اینک بە خواست همە‌ی مزد و حقوق بگیران اعم از معلم، کارگر و کارمند تبدیل شدە‌است. این خواست مشترک برای این‌کە بتواند عملی بشود مستلزم مبارزە‌ی مشترک، هم‌زمان و سراسری توام با حمایت این گروە‌ها از همدیگر است. به‌همین جهت ضرورت اکید دارد کە تشکل‌های موجود برای سازماندهی حرکت‌های مشترک جهت رفع موانع سیاسی بهبود دستمزد و حقوق و موانع سازمانیابی گروه های مزد و حقوق‌بگیر تلاش مضاعف نمایند. اعتراضات پراکندە بە راحتی می‌توانند سرکوب و بی نتیجە بمانند. اما اعتراضات گستردە را نمی‌توانند بە آسانی سرکوب کنند و نسبت بە مطالبات آن بی تفاوت بمانند.

یکی از رفتارهای ضد بشری جمهوری اسلامی دستگیری شهروندان دو تابعیتی است تا از طریق گروگانگیری بتوانند امتیازاتی در مناسبات با دیگر کشورها کسب کند. در هر کجا که ماموران خلافکار و یا تروریست های صادراتی حکومت به‌دام می افتند جمهوری اسلامی برای رهائی آنان دست به یک گروگانگیری می‌زند تا با معامله و بده بستان بتواند فرستاده‌های تبهکار خود را از مجازات برهاند. این سیاست تا کنون امتیازاتی برای حکومت در بر داشته و در مواردی نیز با مماشات دولت‌های غریی به‌بار نیز نشسته است.

روابط بین دولت‌ها، انعقاد قراردادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شفاف کە متضمن منافع کشور باشند، امری اجتناب ناپذیر و لازم در مناسبات بین کشورها و لازمه‌ی همکاری متقابل هر کشوری در جهان امروز است. اما علنی بودن و اطلاع نهادهای قانونی و افکار عمومی از مفاد این قراردادها شرط اول قضاوت در مورد هر اقدامی در این عرصه است. جمهوری اسلامی نه فقط اطلاع رسانی شفاف در جامعه را مسدودکرده‌است، خود نیز حاضر نیست اعلام کند که در این یا آن قرارداد بر سر چه اموری توافق کرده‌است. هنوز هم روشن نیست تفاهم‌نامه‌ای که برای ۲۵ سال با دولت چین امضا کرده‌است، کدام عرصه‌هارا در بر می‌گیرد. حالا هم به دنبال معاهده‌ی جامع راهبردی با روسیه است.

علیه قتل در زندان‌ها،

کارزار مشترک برای آزادی زندانیان سیاسی، فرهنگی و مدنی!

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بعد از قتل بکتاش آبتین و انعکاس وسیع آن در جامعه و محکوم نمودن نقش حکومت در این قتل‌ها، مجبور به صدور بخشنامه‌ای در «تبیین حقوق بازداشت شدگان» شد. اما آن‌چه که طی ۴۲ سال در زندان‌های جمهوری اسلامی حاکم بوده، ناشی از کمبود بخشنامه نبوده و نیست، بلکه اراده‌ی حکومت برای حذف مخالفان به هر طریق ممکن بوده و هست. در ادامه‌ی همین روش هم، تهدید زندانیانی که مراسم یادبود برای بکتاش آبتین گرفته‌بودند و تلاش برای تبعید آن‌‌ها به زندان‌های دیگر، ادامه‌ همان رویه‌ی معمول قبل از صدور بخشنامه در زندان است. اصرار بر تبعید کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در اوین به یک زندان دیگر، به‌رغم شرایط نامساعد جسمی و سابقه‌ی بیماری قلبی وی، از آن جمله است.

جمهوری اسلامی در قبال زندانیان و مراقبت و درمان آن‌ها مسئول است. بکتاش آبتین مدت‌ها بیمار بود. کانون نویسندگان در ارتباط با سلامت این نویسنده چندین بار هشدار داده و خواهان رسیدگی به وضعیت سلامت و درمان او شده‌بود. اما حکومت که با آزادی و آزاد منشی و با دانش و خرد در ستیز است، از رسیدگی به‌موقع به او سر باز زد و فقط زمانی با مرخصی او برای درمان موافقت کرد که امکان بهبود او تقریباً ناممکن شده‌ بود.

سال ۲۰۲۲ در شرایطی آغاز می‌شود که جهان هم‌چنان درگیر پاندمی کروناست و شبح شیوع بیشتر آن بر افق سال‌نو میلادی سایه افکنده است؛ محدودیت‌ها و مرگ و میر بر اثر کرونا، علیرغم امکانات متعدد برای واکسیناسیون و مهار آن، هم چنان ادامه دارد و شکاف رو به گسترش بین فقر و ثروت و فاصله‌ی عمیق بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته، امکانات مقابله با پاندمی کرونا را نیز محدودتر کرده‌است. پاندمی کرونا نشان داد که مشکلات جوامع بشری از کرونا تا گرمایش زمین و خطراتی که از طریق ادامه‌ی تخریب محیط زیست به دست بشر ایجاد شده اند، امری همگانی بوده و شامل همه‌ی انسان‌ها می باشد و تنها با اقداماتی در سطح جهانی و همگانی می‌توان‌ با این مصائب و مشکلات مقابله کرد. اما جهان ما هنوز از چنین رویکردی دور است.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۴ دی ماه ١٤٠٠ برابر با ٢۵ دسامبر ٢٠٢١

پیروزی‌ چپ در آمریکای لاتین، با قرار گرفتن در جایگاه اجرای برنامه‌های عدالت‌خواهانه، برای چپ در پهنه جهان شادی‌آور و نماد امکان کامیابی است. این پیروزی‌ها برای چپ ایران نیز مایه‌ی دلگرمی است، با این پیام که می‌توان و باید با ایستادگی متحدانه در برابر یورش چهار دهه‌ی‌ اخیر نئولیرالیسم و پوپولیسم راستگرا در سطح جهانی، با ابتکار عمل، سنگرها را از آن گرفت و البته با در نظرداشت این‌که شرایط ایران و قسماً حتی منطقه‌ی ما تفاوت زیادی با شرایط شیلی و آمریکای لاتین دارد؛ با این‌همه اما، هم‌پیوندی دموکراتیک و عدالت خواهی امر مشترک و اصل مسئله است.

این اعتراضات با گستردگی خود از یک سو با استقبال گروەهای اجتماعی خاصە کارگران و بازنشستگان و سایر مزد و حقوق بگیران روبرو شد و از سوی دیگر موجب تصویب طرح رتبە بندی سرهم‌بندی شدە‌‌ای توسط مجلس، یک روز پس از اعتراضات خیابانی ٢٢ آذر ماە معلمان و فرهنگیان گردید. طرحی کە در صورت اجرا، اندکی حقوق معلمان را افزایش می دهد، ولی تشکل‌های معلمان، آن را ناقص و سرهم بندی شدە دانسته و اعلام کردەاند بە اعتراضات خود تا رسیدن بە خواستە‌هایشان ادامە خواهند داد.

بدون تغییر سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی و هموار شدن راه عادی‌سازی مناسبات با دولت‌های دیگر از جمله آمریکا و مناسبات دوستانه با همسایگان، پایانی بر انزوای کنونی کشور متصور نیست و خطر تحریم و تهدید همواره پا‌برجا خواهد بود. فشار اقتصادی بر مردم ایران ادامه خواهد یافت. حتی اعلام توقف مذاکره برای رایزنی هم، بلافاصله انعکاس خود را در وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و در افزایش قیمت ارزهای خارجی برجای می گذارد. ادامه‌ی این بی‌ثباتی‌ها، تاثیر بلاواسطه‌ای در افزایش بهای مایحتاج عمومی مردم دارد.