سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

محافظە کاران اما پیچیدەتر برخورد می کنند. آنها سعی می کنند با مانورهای نمایشی فریبکارانە و ادعای اینکە با برنامە بودجە دولت روحانی گویا از آن جهت مخالفند کە سفرە مردم را کوچکتر می کند. و قصد دارند با تغییر بودجە سفرە مردم را بزرگتر کنند، همان شعار آوردن پول نفت سر سفرە مردم  را تکرار می کنند کە با وجود افزایش بی سابقە پول نفت در زمان دولت احمدی نژاد خلاف آن عمل کردند.  بە واقع دعوا و اختلاف آنها ممکن است شامل هر چیزی بشود الی حقوق کارگر و مردم زحمتکش.

خطر اصلی که در ذات روبوتی کردن پروسه های تولید وجود دارد، خطری بزرگتر از بیکاری انبوه است. خطر اصلی همانا افول گرایش 250 سالۀ سرمایه داری برای ایجاد بازارهای جدید به جای بازارهای منسوخ است.

ما باید یک انقلاب صنعتی جدید را پشت سر بگذاریم. اما این انقلاب متوقف شده است. کسانی که این وضع را با سیاستگذاری ضعیف، استراتژی ناکارا برای سرمایه گذاری، و مالی شدن مفرط سرمایه  توضیح می دهند،عارضه های بیماری را با خود آن اشتباه می گیرند. آنها که مدام تلاش می کنند نرمهای قانونی مشترکی را بر ساختارهای بازار حاکم کنند، این وضع را درنیافته اند.

برای پایان دادن به این بخش، در نظر خواهم گرفت که چگونه پویایی ناهموار و ترکیبی از تحرکات مجازیِ رو به برون – رو به درون تعبیرات رسمی سرمایه داریِ تولیدی-کالایی را از طریق خدمت، ساخت و سرمایه داری بر پلاتفرم ها دوباره شکل داده است. من سپس نظریه ای را بررسی می کنم که چگونه انباشت دیجیتال منطق دیوید هاروی 'انباشت از طریق سلب مالکیت' را دگرنگون کرده است. این شکل کلاسیک انباشت است که ما در نوشته های مارکس پیدا می کنیم، و همچنین در استعاره از 'حصار دیجیتال' مطرح شده توسط آندریویچ، که استدلال می کند چگونه فرم کلاسیک به زمینه دیجیتال ادامه یافته است.

وعدە ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی را داد نمی توان جدی گرفت. بازنشستگان هم اکنون مشکل تامین معیشت و مسکن دارند و خواهان افزایش واقعی حقوق شان متناسب با هزینە های زندگی هم اکنون هستند. دولت وظیفە دارد طبق قانون برای مردم مسکن مناسب بسازد و ٤٢ سال است کە از انجام این کار شانە خالی کردە است ولی نباید گذاشت با این بهانە آن را بە وسیلەای برای افزایش ندادن حقوق ها و ندادن حق مسکن مناسب تبدیل نماید. .

تجمع نمایندگان کارکنان مخابرات و اعتراض جمعی آنها در واقع گام مهمی است بە جلو در جهت شکل دادن بە اتحادیە کشوری کارکنان مخابرات اتحادیەای کە هم بە نظر می رسد آمادگی برای سازماندهی آن وجود دارد و هم امکانات آن با ابتکارات کارکنان مخابرات می تواند فراهم گردد. اتحادیەای کە هرگاە از فعل بە عمل درآید کارکنان مخابرات بهتر و راحت تر می توانند بە مطالبات شان برسند. چنین فرصتهایی را نباید از دست داد

ادعای بهتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد در دورە روحانی خلاف واقعیت است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پانزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۱۰

قطع دست (دلە دزدها) راە حل عضو هیئت مدیرە مجلس برای مقابلە با گرانی و بیکاری!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

وضعیت معیشتی و همچنین شغلی زحمتکشان بر خلافب ادعای روحانی در هر دو دورە ریاست جمهوری روحانی سال بە سال بدتر شدە است.گسترش اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان در این مدت و وقوع دو جنبش و خیزش مردمی در سالهای ٩٦ و ٩٨ عمق نارضایتی زحمت کشان از سیاستها و عملکرد روحانی و کل حکومت و دروغ بودن  ادعای روحانی در مورد بهتر شدن وضع "اقشار کم درآمد" را نشان می دهد. 

در سرمایه داری اطلاعاتی انجصار ابداً به معنای کاربرد یک تاکتیک هوشمندانه برای کسب بیشترین سود نیست؛ بلکه یگانه راه برای عمل این نوع سرمایه داری است. تعداد محدود شرکتهای اطلاعات-بنیان که بر این بخش سلطه دارند، گویای این نکته است. و گویاتر منشور رسالتی شرکت اپل است که در آن به وضوح جلوگیری از وفور موسیقی به عنوان یک رسالت این شرکت اعلام شده است.

همان طور که زندگی دیجیتال قرن بیست و یکم با دربرگرفتن بیش از یک حساب رایگان هات میل و یا مرورگر گوگل آغاز شد، تغییر نگرش کاربران را نیز کلید زد. وب ۲.۰ این کار را به شیوه ای انجام داد که به فیس بوک اجازه می داد، به عنوان مثال به عنوان وسیله ای برای ارتباطات انسانی منفجر شود، و اصطلاح «رسانه های اجتماعی» معانی بسیار فراتر از آن چیزی را بدهد که هر کسی ممکن بود در سال ۲۰۰۴ - زمانی که مارک زوکربرگ اپلیکشن خود را راه اندازی کرد – تصور کند.

عضو هئیت رئیسە مجلس دزدان در ادامە این سخنان سخیفانە هیچ راە حلی برای کاهش فقر و بیکاری و گرانی بە غیر از قطع دست و افزایش بودجە نیروهای سرکوبگر نکردە است و نگفتە کە اگر مجازات وحشیانە قطع دست موجب سیر شدن شکمهای گرسنە و خاتمە یافتن دلە دزدی ها و جرایم مشابە می شود، پس چرا تعداد این قبیل جرایم سال بە سال بیشتر و بقول خودش زندانها از مجرمین پر شدە اند و نیاز بە استخدام مامور و ابزار سرکوب دم بە دم بیشتر شدە است