جُنگ کارگری

اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب 25.11.2022 - 21:46
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیستم 25.11.2022 - 21:33
دور تازەای از اعتراضات کارگری در راە است 25.11.2022 - 20:57
بیمە کارگران ساختمانی شد همان کە کارفرمایان می خواستند 25.11.2022 - 20:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٨ 24.11.2022 - 09:52
انقلاب هم نیاز، هم اجتناب ناپذیر 19.11.2022 - 00:14
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نوزدهم 18.11.2022 - 23:07
جنبش معلمان با بازداشت های دستە جمعێ زمینگیر نخواهد شد! 18.11.2022 - 23:00
بیگاری، بە جای ایجاد کار شایستە! 18.11.2022 - 21:27
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٧ 16.11.2022 - 22:42
"تجزیە" کلید واژە رژیم برای سرکوب و تفرقە 11.11.2022 - 21:18
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هژدهم 11.11.2022 - 20:42
خط فقر ١٨ میلیونی و پیامدهای ناگریز آن بر تحولات سیاسی 11.11.2022 - 20:33
حالا دیگر وقت اعتصاب است! 11.11.2022 - 20:00
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٦ 09.11.2022 - 23:50
کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند! 04.11.2022 - 20:25
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هفدهم 04.11.2022 - 19:17
مکثی بر روند محکومیت پنج فعال سندیکایی در بیدادگاە های رژیم 04.11.2022 - 19:05
شروط لازم برای افزایش دستمزد کدامند؟ 04.11.2022 - 18:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٥ 03.11.2022 - 07:51
دشمن اصلی مردم خود شما هستید! 28.10.2022 - 22:09
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش شانزدهم 28.10.2022 - 22:01
تشدید شکاف، در حکومت، انسجام در جنبش 28.10.2022 - 21:28
اعتصابها واقعی هستند، "دستوری" نیستد! 28.10.2022 - 20:08
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٤ 27.10.2022 - 10:35
گفتگو با کە و برای چە؟ 21.10.2022 - 22:41
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پانزدهم 21.10.2022 - 22:11
اعتصابات کارگری در حال گسترش است، ضرورت تشکیل کمیتە‌های اعتصاب در کارخانە‌ها و ادارات 21.10.2022 - 22:02
خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران! 21.10.2022 - 21:52
جنبش زن، زندگی، آزادی و شعار های مطالباتی گروە های اجتماعی مختلف 21.10.2022 - 21:05
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٣ 20.10.2022 - 12:14
انقلاب است و نە "اغتشاش عدەای قلیل"، خواست اکثریت است! 14.10.2022 - 20:47
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهاردهم 14.10.2022 - 20:08
افزایش حقوق کارکنان دولت، مانع پیوستن آنان بە کاروان انقلاب نخواهد شد! 14.10.2022 - 19:23
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٢ 12.10.2022 - 20:48
اعتراف گیری های زیرشکنجە درد بی درمان رژیم را درمان نخواهد کرد! 08.10.2022 - 00:29
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ 08.10.2022 - 00:10
جنگ جناح ها بر سر تسلط بر وزارت کار ربطی بە پابرهنگان"ندارد! 07.10.2022 - 23:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩١ 06.10.2022 - 15:06
با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش 30.09.2022 - 22:40
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوازدهم 30.09.2022 - 22:15
در حمایت و پیوستن بە جنبش تردید نباید کرد! 30.09.2022 - 21:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٠ 28.09.2022 - 23:53
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! 24.09.2022 - 07:34
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش یازدهم 24.09.2022 - 02:11
گدر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 24.09.2022 - 01:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٩ 20.09.2022 - 19:24
چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد! 16.09.2022 - 20:21
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دهم 16.09.2022 - 19:55
دعوا بر سر خصوصی سازی نیست بر سر سهم است! 16.09.2022 - 19:15
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 16.09.2022 - 18:53
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٨ 13.09.2022 - 21:03
تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت 09.09.2022 - 21:15
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نهم 09.09.2022 - 21:02
اذعان بە فرمایشی ىودن انتخابات کانونهای بازنشستگی! 09.09.2022 - 20:41
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 09.09.2022 - 20:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٧ 06.09.2022 - 21:44
تاوان تحریمها را مردم دادە و می دهند! 02.09.2022 - 20:12
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هشتم 02.09.2022 - 19:39
آغاز دور دیگری از تعرض بە تە ماندە قوانین حمایتی 02.09.2022 - 19:12
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 02.09.2022 - 18:56
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٦ 31.08.2022 - 21:35
افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی تف سر بالا برای کل حکومت 26.08.2022 - 21:24
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هفتم 26.08.2022 - 20:54
تعیین سقف برای کار موقت جنجال فریبکارانە بر سر هیچ! 26.08.2022 - 20:21
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 26.08.2022 - 20:09
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٥ 23.08.2022 - 19:18
با مجازات های قرون وسطایی نمیشود جلوی بزە کاری را گرفت! 19.08.2022 - 21:26
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش ششم 19.08.2022 - 19:58
کف خیابان نتیجە داد 19.08.2022 - 19:28
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 19.08.2022 - 17:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٤ 15.08.2022 - 20:24
اپوزسیونی کە عدالتخواە نباشد بی آیندە است 13.08.2022 - 01:00
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پنجم 13.08.2022 - 00:03
گرفتن جان در ازای دادن نان! 12.08.2022 - 23:47
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 12.08.2022 - 23:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٣ 09.08.2022 - 21:39
کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر! 05.08.2022 - 22:38
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهارم 05.08.2022 - 21:41
از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب! 05.08.2022 - 20:39
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 05.08.2022 - 20:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٢ 02.08.2022 - 19:50
سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند! 30.07.2022 - 14:05
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش سوم 30.07.2022 - 12:59
(تشکل رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند! 30.07.2022 - 11:45
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 30.07.2022 - 11:31
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨١ 26.07.2022 - 08:03
منشا قدرت فراقانونی صاحب معدن مس سونگون کجاست؟ 22.07.2022 - 21:57
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوم 22.07.2022 - 21:47
عقب نشینی قالیباف نتیجە گسترش مبارزات خیابانی بازنشستگان است 22.07.2022 - 20:53
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 22.07.2022 - 20:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨٠ 19.07.2022 - 19:13
حکومت و سرمایە داران کارگران را بە سوی انقلاب می رانند! 15.07.2022 - 21:04
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش اول 15.07.2022 - 20:43
شکایت بە دیوان عدالت اداری فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە ست! 15.07.2022 - 20:29
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 15.07.2022 - 20:15
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٩ 12.07.2022 - 19:55
معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود! 08.07.2022 - 21:11
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش یازدهم و پایانی 08.07.2022 - 21:01
چاقوی مجلس سر می برد، اما دستە خودش را نە! 08.07.2022 - 20:31
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 08.07.2022 - 20:18
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٨ 05.07.2022 - 21:25
مبارزە با فساد در نظام ولایی نە جدی و نە شدنی است! 01.07.2022 - 23:11
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دهم 01.07.2022 - 22:52
افلاس تامین اجتماعی و حقوق های زیر خط فقر نتیجە تبانی دولت و کارفرمایان است! 01.07.2022 - 21:03
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 01.07.2022 - 20:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٧ 28.06.2022 - 17:19
ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس! 24.06.2022 - 21:49
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش نهم 24.06.2022 - 21:30
اگر بخواهیم از تجربە یکسالە بیاموزیم 24.06.2022 - 20:58