جُنگ کارگری

نان و آزادی شعارهای هستند کە بیشترین جمعیت کشور را می شود حول آن متحد و بە حرکت درآورد و در واقع خواستە هایی ملی هستند. اعتراض دیگر فقط مخالفت با رژیم استبدادی ستمگر و ارتجاعی و فاسد فقاهتی حاکم بر کشور نیست. مردم علاوە بر حکومت دمکراتیک و سکولار غیر موروثی نان و عدالت هم می خواهند. بهمین جهت زیر بار بعضی القات از طرف منسوبین رژیم های دیکتاتوری کە می خواهند با تقسیم دیکتاتورها و دیکتاتوری بە خوب وبد مقدمات جلوس دیکتاتور دیگری بە قدرت را فراهم کنند نخواهند رفت

ورنت اعتقاد داشت که حکومت فدرال مسئولیت نهائی تضمین شرایط برای اشتغال کامل را به عهده دارد. پیشنهاد "استاندارد تضمین اشتغال" ورنت، همچون پیشنهاد پیرسون و دیگر مدافعان "دولت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل"، با دقت تمام برای یک اقتصاد تحت سلطۀ بازار طراحی شده بود. او تصریح می کند که "جوهر پیشنهادش زنده نگه داشتن شرکتهای خصوصی از طریق استقرار و تثبیت یک بازار بزرگ برای کالاها و خدماتی است که این بخش قادر به تولید آنهاست.

اما حالا معلوم شدە است همان دوماە یارانە نقدی ٤٠٠ و ٣٠٠ هزار تومانی وعد دادە شدە را نیز بە نیمی از جمعیتی کە مشمول دریافت آن می شدەاند ندادەاند. علت اش هر چە باشد مهم نیست نتیجە و تاثیر آن مهم است کە بیشتر از همە روی معیشت فقیرترین لایحە های اجتماعی یا همان ٢٧ تا ٣٠ درصد از جامعە کە بنا بە دادەهای دستکاری شدە رسمی در زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند.

اعتصاب این هفتە کارگران شرکت واحد و اعتصابات متعدد در شرکتهای پیمانکاری نفت نە اولین و نە آخرین نمونە از اعتصاب در این خصوص نبودە و نیست.

حالت انفجاری هم جا آشکارا است و تبدیل اعتصابات بە طغیان و شورش دور از انتظار نیست. حکومت با سرکوب تشکلهای صنفی و مدنی و زندانی کردن رهبران تشکلها ابلهانە تصور می کند با سرکوب می تواند زحمت کشان را از خواستە های بە حق شان منصرف کند، اما باید بداند دارد بنزین روی آتش خشم و نفرت و نارضایتی های زحمتکشان می ریزد و اعتصابات را بسوی شورش و طغیان می راند.

مطالب این شماره جنگ کارگری:

چارە کار ایستادن در صف نیست! - صادق کار

برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش سوم - فاضل کبوب

خامنەای و چرایی دیدار با کارگران - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

چارە را مردم خوزستان و معلمان در اعتراض مشترک خیابانی یافتەاند و درست هم تشخیص دادەاند. هموطن، شهروند، انسان، در هر جای دنیا اگر می بینی مردم از رفاە و آسایش و آزادی برخوردارند، بدان آنها را بدون زحمت و مبارزە و اتحاد و همبستگی با تک روی بە دست نیاوردەاند. البتە کە آزادی و رفاە هزینە دارد، اما هزینە اش بسیار کمتر از تحمل ٤ دهە زندگی زیر شمشیر استبداد، فقر و انواع ستمگری است. صف را رها کن با مردم خوزستان و معلمان، همراە شو آنان را تنها نگذار بپیوند. خواستە های همە ما یکی است، آزادی و عدالت و رفاە.

فرض اصلی پیشنهاد او برای آنچه او بیمۀ عملکرد اقتصادی نام داد، این بود که حکومت باید سیاست تضمین اشتغال کامل را پیش گیرد. به عبارت دیگر، حکومت باید "آماده باشد که به عنوان کارفرمای آخرین راه حل و در صورت لزوم به عنوان اولین فسخ کنندۀ قرارداد" عمل کند. مکانیسمی که این امکان را فراهم می آورد، "گنجینۀ رزروی از خدمات و کارهای عمومی مزید در سطح ملی" است.

اما این فقط یک سوی معادلۀ مورد نظر پیرسون بود. سوی دیگر معادله، که در واقع برای حفظ اشتغال کامل بسیار هم با اهمیت است، همانا سطح بالای تقاضا برای مصرف است.

خامنەای بە کارگران وعدە ایجاد اشتغال، تنظیم عادلانە رابطە کار و سرمایە، و تامین امنیت شغلی، یعنی بخشی از همان چیزهایی را کە رژیم او از کارگران گرفتە است را بە آنان داد و در عوض رندانە از کارگران خواست از رژیم او حمایت کنند و از پیوستن بە نیروهای تحولخواە اجتناب کنند.

همچنان کە سرکوب سعبانە سازمانهای معلمان و محکومیت رهبران آنها بە حبس های طولانی، تبعید و اخراج نتوانست بە جنبش و مطالبات معلمان پایان دهد، سرکوبهای ٢٢ اردیبهشت و ربط دادن جنبش مستقل و سرافراز معلمان و رهبران آن بە بیگانە توسط نیروهای امنیتی تبهکار و اتهامات نخ نما و پوسیدە مشابە نخواهد توانست، جنبش قائم بە ذات و مدنی معلمان را کە از اعتبار ملی برخوردار است و در قلوب معلمان و عدالت طلبانە جای دارد از حرکت و پویایی و جهتی کە برگزیدە باز دارد.

مطالب این شماره جنگ کارگری:

مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت! - صادق کار

برنامه های تضمین اشتغال بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دوم - فاضل کبوب

اول ماە مە از پاریس تا تهران - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کالاها و بحران ها و فجایع موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را رفع و رجوع نمود. این یک سیاست و نتیجە دیدگاە و عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها خود است. در این مدت ٩ دولت آمدەاند و رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند.

اما بیکاری ای که در دوران رکود بزرگ در همۀ سطوح وقوع یافت، به راستی فاجعه بار بود. دیگر تردیدی باقی نماند که دولت باید کاری می کرد. در امریکا، پس از آن که چندین بار برای احیای بازار اقدام شد، و توصیه های کینز دایر بر لزوم افزایش هزینه های دولت برای تقویت تقاضای کل به کناری نهاده شدند، بالاخره سیاستگذاران دریافتند که توسل به اقتصاد آزاد و بازار آزاد راه حل مشکل موجود نیست (در سال 1933 میزان بیکاری متجاوز از 25 درصد نیروی کار بود) و متقاعد شدند که دولت بایست به عنوان کارفرمای آخرین راه حل وارد عمل شود.

image-20220430000258-1

گفتەاند نخستین اطلاعات در مورد اول ماە مە نخستین بار  در سال ١٢٩٩ یعنی ١٠٠ سال پیش در نشریە حقیقت منتشر شد و گروە بزرگتری با روز کارگر و فلسفە و چگونگی تشکیل آن آشنا شدند. نخستین اتحادیە های کارگری نیز در همین دوران شکل گرفتند و برگزاری روز جهانی کارگر نیز  هم زمان با آن توسط اتحادیە ها شروع شد و در آغاز و تا زمانی کە پایەهای دیکتاتوری رژیم رضا شاە محکم نشدە بود و اتحادیە از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردار بودند روز  کارگر  نیز سال بە سال بهتر برگزار می شد.

بنا بر گزارشات متعددی کە از ٤ اردیبهشت بە این سو در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت منتشر شدە است. اعتراض و اعتصاب در تعدادی از واحد های نفتی و پتروشیمی و پروژەای کە هنوز کارفرمایان حاضر بە پذیرش مطالبات کارگران نشدەاند ادامە دارد. بە گزارش این کانال در تعدادی از واحدها نیز کارفرمایان در مقابل اعتراض کارگران عقب نشینی کردەاند. اعتراضات نخست در ٤ اردیبهشت از پالایشگاه اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر واقع در میانه  شهرهای عسلویه و کنگان) شروع شد و با پیوستن کارگران

اول ماه مه گرامی باد!

بدون وجود تشکیلات و مبارزات متشکل و سازمانیافتە، سرمایە‌داران و دولت‌ها هرگز حاضر بە پذیرفتن قوانین کار و بیمە‌های اجتماعی نمی‌شدند، کما‌این‌کە بعد از هر سرکوبی یورش دولت‌ها برای باز‌پس گرفتن قوانین حمایتی و دستآورد‌های مبارزاتی کارگران بە جریان افتادە‌است و این یورش در جمهوری اسلامی بیش از چهار دهە است کە همراە با سرکوب سازمان‌هی کارگری و استقرار استبداد و اختناق دنبال می‌شود.

image-20220429232625-3

کارگران در حالی به پیشواز روز جهانی همبستگی زحمتکشان می روند که جنگی دهشتناک در اوکراین درگرفته است و احتمال دارد به جنگی فرسایشی تبدیل شود. نگاهی به وضعیت طبقه کارگر در اوکراین و روسیه برای ارزیابی از شرایط این دو کشور ضروری است.

مبارزۀ پراکندۀ صنفی هر چە هم گستردە باشد و سالانە  سر بە ٤ هزار مورد بزند، مادام کە موانع نامبردە رفع نشوند، اثری پایدار و مؤثر روی رهایی کارگران از زیر بار فقر فزایندە نخواهند داشت. تجربیات کشورهای دیگر نیز نشان می دهند کە سطح آزادی و رفاە کارگران در هر کشور تابعی از سطح همبستگی، اتحاد و سازمانیافتگی نیروی کار آن کشورها بودە است.

image-20220429223038-1

بپیوند به پایگاهت رفیق

به جبهۀ متحد كارگری

چون تو نیز یک كارگری.

و چون انسان انسان است

پس نمی خواهد:

چکمه ای را بر گردن اش

و برده ای را در میان اش

و رئیسی را بالای سر اش

 

تعاونیها نوع خاصی شرکت اند: می توانند کوچک باشند یا بزرگ، ملی باشند یا چندملیتی، انتفاعی باشند یا غیرانتفاعی. تعاونیها نوع خاصی شرکت اند، زیرا در تملک خصوصی نیستند، اما همچنین به جامعه و به دولت نیز تعلق ندارند. یک تعاونی به معنای واقعی کلمه مشارکت برابر کسانی است که هم صاحب و سرمایه گذار آن اند، هم عضو یا مشتری یا کارگر آن.

در تمام دوران زندگی ام در پیش از انقلاب فقط یک بار، آنهم مخفیانه، وقتی در اصفهان در یک کارخانه کارگری می کردم به دعوت یک کارگر همکارم که هوادار حزب توده ایران بود، در بیرون شهر اصفهان با تعداد ده، دوازده نفر کارگر ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را جشن گرفتیم. ما عموماً به علت غیر اصفهانی بودن مورد بی احترامی همکاران اصفهانی قرار می گرفتیم و کارفرما هم از این وضعیت سوءاستفاده می کرد. دربین همکاران یک نفر پیرمرد بود که رفتارش با ما غریبه ها احترام آمیز ومهربانانه بود. وقتی متوجه شد من اهل مطالعه هستم با من طرح دوستی ریخت. در نهایت تنها مرا از بین همکارانم دعوت کرد که در جشن اول ماه مه شرکت کنم. تمام کسانی که در جشن شرکت کردند همدیگر را می شناختند و من تنها غریبۀ جمع بودم.

image-20220429220259-1

شعار سمبولیک مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست "کارگران سراسر جهان متحد شوید" اگرچه تحقق عملی پیدا نکرد اما توانست به شعار سراسری و همبستگی تمام کارگران جهان در اول ماه مه تبدیل شود. همچنین در محدوده جغرافیایی هر کشوری، کارگران را به درجاتی حول خواسته های مشترک در سندیکاها و اتحادیه های کارگری متحد و سازماندهی کند.

دفتر حاضر مجموعه ای شامل دو مقاله در بارۀ کار بی ثبات است. مقالۀ نخست با مکث بر پژوهشهای نظری، تفاسیر مختلفی را که از نقش کار بی ثبات در تاریخ سرمایه داری توسط محققان اجتماعی-اقتصادی، حقوقی و اخیراً توسط مورخان، و محققان فمینیسم و پسااستعمار ارائه شده اند، با هم مقایسه می کند. دومین مقاله بر تجربیات عملی یک فعال اتحادیه ای در این باره اتکا دارد. کوشش هر دو مقاله پاسخگوئی به این سؤال است: "آیا کار بی ثبات محصول شرایط تاریخی خاصی مانند پست فوردیسم و ​​نئولیبرالیسم است یا یک قاعدۀ واقعی در نظام سرمایه داری؟"

گروه اخیر خاصه در میان کسانی که مناسبات کار را در "جنوب جهانی"، یا با رویکردی فمینیستی، حساس به وضع و حقوق زنان کارگر، و نیز در میان کارگران مهاجر می پژوهیده اند، حضور قابل توجهی دارد. آنها نشان داده اند که نه در کشورهای در حال توسعه، و نه در عرصۀ کار زنان و در میان کارگران مهاجر، حتی در کشورهای توسعه یافته، نمی توان از شیوۀ استاندارد مناسبات استخدامی به تعبیری که در بالا آمد، سخن گفت. از این رو آنها نظریۀ گای استندینگ و نیز تلقی از مناسبات استخدامی مبتنی بر قراردادهای ثابت و حقوق شناخته شدۀ کار به عنوان مناسبات استاندارد را رویکردی امریکامرکز-اروپامرکز، و مردانه ارزیابی می کنند.

اول ماه مه گرامی باد!

مطالب این شماره جنگ کارگری:

اعلامیه هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارشی از  وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته

نگاهی به وضعیت طبقه کارگر در اوکراین و روسیه

بە پیام اول ماە مە، پیام اتحاد و همبستگی، عمل کنیم!

جبهۀ متحد کارگری، سرودۀ برتولت برشت

اولین اول ماە مه من!

جنگ، طناب دار کارگران و فرودستان!

در باب کار بی ثبات و دو چالش زائیدۀ آن

image-20220429201742-1

توضیح: گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هر سالە به مناسبت اول ماە مە گزارشی را در مورد وضعیت جنبش کارگری ایران جهت اطلاع احزاب و اتحادیە های کارگری جهان و دیگر علاقمندان بە چند زبان تهیه می کند. نوشتۀ حاضر متن فارسی گزارش سال گذشته، از مە ٢٠٢١ تا مە ٢٠٢٢، است.

اول ماه مه گرامی باد!

روز کارگر امسال را بە روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بیعدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی‌حقوق‌سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە عدم پرداخت بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن بە قراردادهای اسارتبار تبدیل کنیم

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم - گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش اول -  کبوب، فاضل

با اعتراض یک پارچە و گستردە توطئە کاهش دستمزدها را بی اثر کنیم! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است

این رساله زیربنای تئوریک طرحهای مختلف ناظر بر تضمین اشتغال، و تجربیات عملی حاصل از سیاستهای اشتغال کامل در امریکا، سوئد، هند، آرژانتین و فرانسه را بررسی می کند. تحولات نظری و سیاسی این تجربیات بر زمینۀ تاریخی شان ترسیم شده اند. رساله با طرح برخی سؤالات در زمینۀ اقتصاد سیاسی جهانی، که هنوز باید به آنها پرداخته شود، به پایان می رسد.