دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

دست پیروان عمامە بە سر تاچریسیم از سر کارگران ایران باید کوتاە شود!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش ششم

بازگشت بە کدام دوران طلایی؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

تحریم آگاهانە انتخابات در شرایط کنونی از طرف زحمتکشان اهمیت فوق العادەای دارد و می تواند کمک شایانی در تقویت و گسرش پایە تودەای جنبش تحریم انتخابات داشتە باشد. همچنین گامی است در جهت پس راندن تعرض حکومت بە حقوق و معیشت بازنشستگان. کارگران بە رغم عدم شرکت وسیع شان در بیشتر انتخاباتی کە در جمهوری اسلامی تا کنون برگزاز شدە، هیچگاە رسما و علنی انتخابات را تحریم نکردە بودند. این اولین بار در ٤٢ . گذشتە است کە آنها بە تحریم انتخابات فرمایشی بطور علنی روی آوردەاند و آن را اعلام می کنند.

نئولیبرالیسم به کیفیت دیگری نیز متصور است. مثلاً دور از ذهن نیست که غلبه بر نئولیبرالیسم جهانی شدن حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی را همراه داشته باشد و سیاست های ریاضتی را که به این عرصه از حیات بشر آسیب می رساند، به پایان رساند. کاهش نابرابری در مناسبات بین سرمایه و کار نیز با پیشه کردن سیاستهای ناظر بر تأمین درآمد پایه برای همگان منتفی نیست (مشروط به آن که منطق و میزان پرداختی، برای کاستن از اجبار حاکم بر کارگر به فروش نیروی کارش کافی باشد و نه آن که فقط یک مساعدۀ اجتماعی برای تخفیف ناچیز فقر حاد باشد).

با این وصف باید امتناع و تعلل حکومت از خریدن واکسن را بە اندازەای کە برای جامعە خطر ساز و فاجعە بار است جدی گرفت آن را بە مبارزە طلبید و حکومت را مجبور بە تامین واکسن رایگان برای همە مردم کرد. آن بخش خصوصی کە روحانی می خواهد واردات واکسن را بە آن واگذار کند،  غیر از مشتی رانتخوار حکومتی کە ثروتهایشان را از طرق رانت و زدوبند با عوامل حکومتی بە دست آوردەاند نیستند. اختیار جان و سلامت مردم نباید اجازە داد بە دست مشتی تاجر و دلال حکومتی سود پرست بیفتد.

درمان و آموزش رایگان حق مردم و تامین آن وظیفە دولت است!

کارگران غیر رسمی نفت با انتشار اعلامیەای بە مسئولین ذیربط هشدار دادەاند کە اگر مطالبات شان تامین نشود اعتصاب خواهند کرد. کارگران معترض کە نسبت بە افزایش پیدا نکردن واقعی دستمزد های خود خشمگین هستند، گفتەاند دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون تومان باشد. آنها همچنین از بیانیە مطالباتی تشکلهای مستقل در مورد دستمزد حمایت نمودە و گفتەاند کە نە شورای عالی کار و نە نمایندگان خود گماردە "کمپین پنجم دستمزد،" را نمایندە صلاحیتدار خود در بحث دستمزد نمی دانند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مانع اصلی تولید و عامل فلاکت اقتصادی - اجتماعی کشور خامنەای و رژیم او است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

تشکل های کارگری مراقب نفوذ عوامل تفرقە افکن باشند

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در مورد محتوی حرفهای رئیسی حرف و حدیث بسیار است کە جای برخورد با آن در این نوشتە نیست. زیرا اصولا او مقام مسئولی در امور بازنشستگی و قانوان کار نیست کە لازم باشد بە تک تک اظهار نظرهای شیادانە و مندرس وی جواب داد. این حرفها را دەها سال پیش تاچر و ریگان و دیگر مجریان و سرکر دگان نئولیبرالیسم اقتصادی زدە اند و دەها سال است کە توسط مدعیان اقتصاد اسلامی تکرار و هر گاە کە فرصت پیدا کردەاند آنها را هم اجرا کردەاند اکنون دیگر عالم و آدم می دانند کە مقصود از اقتصاد و عدالت اسلامی همان اقتصاد و عدالت نوع تاچریسم و بلکە بدتر از آن است. اعتراض در اینجا بە دخالت رئیس قوە قضایی در کاری است کە ربطی بە مسئولیت وی ندارد. 

با این حال می توان استدلال کرد که تمام این اقدامات موقتی اند و پس از پاندمی سیاستهای نئولیبرالی سلطۀ خود را احیا خواهند کرد. این فرضیه، دقیقاً در پرتو بحران هژمونی که پیشتر توضیح شد، نامحتمل به نظر می رسد. اگرچه سلطۀ سرمایه داری بر دستگاه های عریض و طویل زور متکی است، اما نمی تواند بدون حداقلی از رضایت عمومی دوام آورد. این نشانۀ قابل توجهی است که نشریۀ فایننشال تایمز، یکی از تأثیرگذارترین سخنگویان طبقات حاکم، از سال 2019، ستونی را با عنوان "سرمایه داری، زمان بازتنظیم فرارسیده است" راه اندازی کرده است.

خبرگزاری ایلنا اخیرا مصاحبە هایی را در این خصویص با چند تن از رهبران شوراهای اسلامی انجام دادە است. بە رغم تفاوتها و زوایایی کە بین صحبت های مصاحبە شدگان وجود دارد، اما جوهر و نتیجە حرفهای همە آنها یکی است و آن این است کە گویا منشا همە مشکلات و بی حقوقی کارگران همین دادنامە ارتجاعی و ضد کارگری دیوان عدالت ستیز ادارای رژیم است کە بە تنهایی موجب شکل گیری قراردادهای موقت کار و نفی مابقی حقوق کارگران گردیدە و اگر دیوان آن را ابطال کند دوبارە کارگران بە دوران طلایی کە هیچگاە حداقل در ٤٢ سال گذشتە وجود نداشتە باز خواهند گشت. 

  • تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کارگری و مدنی کە قبل از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیلات نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکار عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک ...