شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

مردم باور نخواهند کرد کسی کە در مقام شهردار تهران آن همە فساد و اختلاس و دزدی نمودە و در سرکوب دانشجویان آن همە خشونت و دئانت از خود نشان دادە است، بە یک بارە با بیشترین رای نمایندگان مجلس فرمایشی کە سرداران سپاە در آن اکثریت صندلی ها را از آن خود کردەاند، بر صندلی ریاست مجلس نشاندە شود و در همان حال از مخالفت با فساد و بی عدالتی هایی ناشی از آن داد سخن در دهد. او را کە خود از متهمان بزرگ بە فساد است در مسند ریاست مجلس نشاندەاند تا در پیشبرد منویات و نقشە راە رهبرکمک اش کند.

مقاومت در مقابل سیاست‌های ضد محیط زیستی جمهوری اسلامی، نیازمند احساس مسئولیت و اتحاد عمومی است. اما شوربختانه وضعیت اقتصادی موجود، چنان سهمگین و بحرانی است، که عموم مردم و به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست را درگیر لقمه‌ای نان کرده است و امکان اعتراض گسترده به وضعیت محیط زیست را از مردم گرفته است. باید اذعان کرد که محیط زیست، نه تنها مساله‌ی شماره‌ی یک مردم نیست، که حتی در اولویت‌های مطالباتی مردم نیز جایی ندارد.

در یک کمیته سنا برای بررسی حق کار و تأمین اجتماعی در همان سال ویلیام مور مدیر اجرائی کمپانی تولیدات غذای دریایی فن کمپ شهادت داد که دستمزد یک دلار در ساعت برای کارگران این شرکت در ساموا که در صورت تصویب قانون الزامی خواهد شد، غیرمنطقی و غیرضرور است و بی شک تاثیر خانمان برانداز بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جزایر ساموا خواهد داشت. فن کمپ بر این باور نیست که ساکنین ساموای آمریکا باید به اندازه شهروندان آمریکایی مستقر در ایالات پنجاه گانه دستمزد دریافت کنند.

سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 19 آغاز شد، ابتدا در امریکا و حدود نیم قرن بعد در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقلاب فرانسه مروج آنها بود، به بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون معاصر تفصیلی کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.

شوراهای اسلامی کار تشکلهای ارتجاعی و در خدمت حکومت و سرمایە داران هستند. آنها را نە می شود با یکی دو تغییر کوچک در مقررات شان دمکراتیزە کرد و نە بایست وقت صرف اصلاح آنها کرد. این است جواب ما بە آنهایی کە گمان می کنند شوراهای اسلامی را می شود دمکراتیزە کردە و آنها را بە تشکل مستقل تبدیل کرد. آنهایی هم کە پشت تشکیل این شوراها بودەاند چنین اجازەای بە کسی کە بخواهد ماهیت و کارکرد شوراها اسلامی حکومتی را دگرگون کند را نخواهند داد.

 کارگران شهرداری ها برای اینکە گوش شنوایی در میان مسئولین پیدا کنند بە ناچار بایستی اعتصاب کنند و تا وقتی کە بە خواستە های شان توجە جدی نشود، بە سرکارهای شان بر نگردند و بگذارند سروصدای مردم شهر بلند شود و بە کمک شان بیایند تا مسئولین مجبور بە دادن مطالبات شان بشوند.

 مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری: 

- آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز مهیب فلاکت - یادداشت - مراد رضایی

- بحران معیشت بە مرز انفجار رسیدە است! - صادق کار

- اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش سوم -علی صمد

- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش پنجم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت -دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهاردهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

وقتی کە تودە زحمتکش را از تامین اجتماعی و حقوق بیکاری محروم و گرسنگی را بە آنها و خانوادە های شان تحمیل کنند، زمانی کە دستمزد کارگران آنقدر کم باشد کە کفاف هزینە زندگی یک هفتە از ماە آنها را ندهد، وقتی کە کارگر را بە زور از حق تشکل و سندیکا محروم و تشکل های حکومتی را بر آنها تحمیل کنند، وقتی کە قوانین حمایتی را بە بهانە های واهی از میان بر می دارند و روابط بردە دارانە را به جای آن حاکم می کنند، نباید انتظار داشت کە آنها شورش و انقلاب نکنند.

شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سازگاری با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیتهای سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.