پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

در این شماره میخوانید:                                                                                                                                                                                    

-فشار بە حکومت برای رفع تحریمها را تشدید کنیم!

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار - بخش هشتم

-از هفت‌تپه‌ی تلگرامی تا هفت‌تپه‌ی واقعی

-کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش چهارم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٧در هفتە های اخیر علائمی حاکی از تمایل بین المللی برای کاهش تنش ردوبدل شدە و از جملە گفتە می شود کە سفر نخست وزیر ژاپن بە منظور میانجیگری برای کاهش تنش ها بین حکومت ایران و دولت امریکا انجام گرفتە است. این فرصتی است کە نهادهای مدنی بتوانند با آوردن فشار بە حکومت از آن بخواهند کە جهت دفع خطر جنگ و برداشتن تحریمها ی فرسایندە وارد مذاکرە با دولت ترامپ شوند و ...

ما در دو فصل آینده به موضوعات سیاست گزاری و رفرم برمی گردیم؛ خاصه به این پرسش که چگونه می توان تکنولوژی را مهار کرد و به آینده ای با کار کمتر اما بهتر نائل شد.

 

 

 

 

با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمت‌کشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.

کودکان کار نه تنها نمی توانند تصویری نسبتاً خوب و شکوفا از آینده داشته باشند بلکه در زندگی همە روزە خود نیز با خستگی و رنج بسیار، روزها را پشت سر می گذرانند.

"کنگره به منظور سازماندهی و متحد ساختن و آموزش کارگران نیجریه در تمامی صنوف حرفه ای از بخش های مختلف برای دفاع و پیشبرد حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران، ... و دموکراتیک عمل می کند."

با آشکار شدن اثرات گردش بە راست اقتصادی در شرایط معیشتی و کاری کارگران، اعتراضات کارگری کە پس از سرکوبها دچار افت شدە بود دوبارە شروع بە رشد نمود و مخالفت با تغییر قانون کار نیز بە سایر مطالبات کارگران افزودە شد. وسعت اعتراضات بقدری بالا گرفت کە مانع بزرگی بر سر راە تغییر قانون کار در آن مقطع بوجود آورد و حرکت در این سمت را کند نمود.

در این شماره می خوانید:

-کارگاە یا قتلگاە؟

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار بخش هفتم

-تشبثات یک نهاد نمایشی و ضد کارگری؛ شورای عالی کار چه می‌کند؟

-دغدغە یک کارگر

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش سوم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٦

راە حل برای بە حداقل رساندن قربانیان حوادث شغلی هم در قانون کار وجود دارد و هم کارشناسان بسیاری در پی هر حادثەای بە تفصیل راە کارهای موثری را ارائە دادەاند، ولی آن راە حل ها مستلزم انجام اقداماتی ست کە با سیاستهای نئولیبرالیستی و ضد کارگری دولت و حرص و طمع سیری ناپذیر سرمایە داران درتقابل قرار دارند و بهمین جهت همگی روی کاغذ می مانند و عملی نمی شوند!

کارفرمایان سرمایه دار با به کار گرفتن کارگران از راه دور و بدون هرگونه قرارداد کار رسمی، به نادیده گرفتن مسئولیت های اخلاقی خود نسبت به کارگران تمایل دارند. نتیجۀ تبعی این واقعیت این بوده است که پلاتفرمهای استخدامی به دلیل ایجاد گسترده تر کار کم دستمزد، بیقاعده و ناایمن مورد انتقاد قرار گرفته اند. چشم انداز رشد این دست پلاتفرمها در آینده، نگران کننده و حاوی هشدار نسبت به فساد و فرسایش بیشتر کیفیت کاری است که در دسترس کارگران قرار خواهد گرفت.