شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۸ مارس ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای در از بین بردن آنها در همە سال ها نقش اول را داشتە و دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و نالایق را بر راس نهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارتگری آنها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟ مگر نە این است کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوب را هموارتر کردە است و فاسدترین ها و جنایتکارترین افراد و نهاد های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟

باید تاکید کرد، که تامین امنیت غذایی، وظیفه‌ی دولت است. خواه از طریق تنظیم معقول درآمدها و خواه از طریق توزیع مواد غذایی. تا کنون 2234 نفر در ایران در اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند؛ اما حتی آمارهای حکومتی به ما می‌گویند که این آمار تا انتهای اردیبهشت چند ده هزار نفر خواهد شد. این وضعیت، دیگر مرگ طبیعی بر اثر بیماری نیست. این قتل عمد، توسط دولتی است که طبقات فرودست ایران را هر روز فقیر و فقیرتر کرده است و مسئولیت نمی‌پذیرد...

روپوش محافظ بخشی از پوست و لباس آسیب پذیر کارکنان خدمات بهداشتی را کاملا نمی پوشاند. یک تحقیق اخیرا نشان می دهد که بعد از استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی" (دستکش ها، ماسک صورت و روپوش محافظ) 21 در صد از نمونه های دست و 11 در صد از نمونه های دهانی و 7 در صد از نمونه های صورت، با محتویات ویروس های بیماران مورد مراقبت مطابقت داشتند. در یک بیماری عفونی مسری، ریسکی این چنین غیر قابل قبول است

باید اهدافی برای اشتغال و تأمین اجتماعی و مقیاس مشخصی برای راستی آزمایی تبیین گردد، همان طوری که در کشور های مختلفی این کار صورت گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که نتیجه نهایی بستگی به روند سیاست گذاری، متن قانون و نحوه اجرای آن دارد.

با نگاهی وسیع به مناسبات کار در 500 سال اخیر، چنان که در تحقیقات "گروه همکاری در مناسبات جهانی کار" پیرامون 5 قرن (از 1500 تا 2000) مستند شده است، می توان نتیجه گرفت که در بلندمدت سهم کسانی که به کار دستمزدی اشتغال داشته، همچنین سهم مردمی که کار نمی کنند (کودکان و دانشجویان)، و نیز آنانی که دیگر کار نمی کنند (ازکارافتادگان و بازنشستگان)، در جمعیت جهانی افزایش یافته است. این افزایش بیشتر از همه با کاهش کار مستقل (خویش فرمائی)، کار پایاپای یا متقابل، خاصه در کار خانگی، و کار ناآزاد همراه بوده است.

بلاتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری پس از ١٣ سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مجلس از افزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتراض کارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پرداخت نشدن عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

مطالب این شماره نشریه:

- غم تان نابود، نوروزتان پیروز رزمتان کامیاب! - جنگ کارگری

- بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند - یادداشت- مراد رضایی


- افزایش دستمزد و بهبود معیشت اصلی ترین دغدغه‌های کارگران - علی صمد

- دفتر چهارم "برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالات متحده ی امریکا" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد


- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش پنچم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- بیکاران صدقە نمی خواهند، کار، یا حقوق بیکاری می خواهند! - صادق کار

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که احتمالاً در ماه‌های میانی سال آینده، کشور با بحران قحطی گسترده مواجه خواهد شد. حتی گندم مصرفی برای تولید نان خانوار ایرانی وارداتی و متکی به دلارهای نفتی است. بحران محتمل قحطی، که احتمالاً سرمایه‌دارانی که به رانت اطلاعاتی اقتصادی دسترسی دارند، بسیار پیشتر از من و شما آن را حدس زده‌اند و انبارهای خود را برای این آینده‌ی نزدیک پر کرده‌اند، تنها با اتحاد وسیع کارگران و زحمتکشان برای تغییر وضعیت موجود امکان‌پذیر خواهد بود.

مسئولین حکومتی رقم خط فقر را از پنج و نیم تا هفت میلیون تومان اعلام کرده اند. هر کدام از این آمارها درست اعلام شده باشد منطقا حداقل دستمزد نیز به‌تبع آن نمی‌بایستی کمتر از این مبلغ باشد. اما حقوق کارگران تاکنون فقط می تواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را تامین کند. در واقع کارگران چند میلیون تومان زیر خط فقر دستمزد دریافت می کنند. کارگران در این وضعیت می‌خواهند دستمزدهایشان بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی و بالاتر از خط فقر باشد.

یک اقتصاد فراگیر سبز بر اشتراک و گردش در مصرف، همکاری، همبستگی، انعطاف پذیری، فرصت سازی و وابستگی درونی عناصر استوار است. اصول طراحی یک اقتصاد فراگیر سبز به عناصر اجتماعی-زیست محیطی و گذار در سپهر گسترده اقتصاد پاسخگو خواهد بود. این اصول بر اصلاحات اقتصادی و مالی، تغییرات در قوانین مدون، نوآوری تکنولوژیک و تغییرات در اعطای وام و ایجاد مؤسسات توانمند و به ویژه اهمیت دادن به تأمین حمایت های اجتماعی و بر پایه منابع زیست محیطی تأکید دارند و بر موارد زیر استوار هستند.