شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

نە دولت و نە مجلس هیچ کدام راە کار کارآمدی برای پاسخ دادن بە نیازهای مردم و بحرانهای موجود ندارند. نتیجتا بحران های موجود تشدید می شوند و نارضایتی و اعتراضات اجتماعی دامنە پیدا می کنند. رسالت و سرمایە داران و تجار کە تنها بە سود خود می اندیشند، از دولت و حاکمیت یکدست پشتیبانی کردە و می کنند، چون تا کنون امتیازات زیادی از دولت رئیسی گرفتە و می خواهند در ازای حمایتی کە از او می کنند امتیازات بیشتری بگیرند. بنا بر این آنچە برای آنان گشایش محسوب می شود برای مردم نادار و تهی دست فلاکت و انسداد است. انسدادی کە مجبورند برای رهایی از آن کاری انجام دهند. روزنامە رسالت نگران همین قسمت قضیە است و می خواهد با دادن امید کاذب و ایجاد توهم تودە عصیان زدە را از طغیان و خیزش بازدارد!

 

جنبش تعاونی یکی از نخستین جنبشهای اجتماعی در دوران مدرن است، که در دورۀ آغازین انقلاب صنعتی ریشه زده و یکی از اجزاء جدائی ناپذیر جنبشهای اولیۀ کارگری بوده است. امروزه جنبشها برای تعاونیهای کارگری، دموکراسی محل کار، و "بنگاه های اجتماعی" در سراسر دنیا در حال تجدید حیات اند. جنبش تعاونی کنونی و در آیندۀ نزدیک مقدمتاً در عرصه هائی فعالیت دارد که سیستم شرکتهای بزرگ [خصوصی] نمی تواند و نمی خواهد در آن عرصه ها عمل کند. تعاونی ها می توانند زندگی شرافتمندانه ای را برای میلیون ها انسان فراهم کنند،

با این اوصاف اینگونە ترفندها اگر اگر چە ممکن است اختلال موقتی جزئی در روند تشکل یابی کارگران بوجود آورد اما قادر نیست روند جاری را متوقف یا بە انحراف بکشاند. شوراهای اسلامی اصلاح ناپذیر هستند. خواست کارگران و مزدبگیران پایان دادن بە سرکوب سندیکاها و تشکلهای مستقل، آزادی بی قید و شرط فعالین زندانی و دست برداشتن رژیم از دخالت در امور سندیکاها و اجرای بی چون و چرای مقاولە نامە های  ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است.

 

تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری همچنان در حال افزایش اند. در این هفتە نیز بر شمار و تنوع اعتراضات افزودە شد.نارضایتی و اعتراض دیگر محدود بە کارگران و معلمان و بازنشستگان نیست. بە واقع همە مزد و حقوق بگیران از وضعیت معیشتی و شرایط کار و زندگی شان ناراضی هستند. آنقدر ناراضی و معترض کە دیگر نمی خواهند تن بە سکوت بدهند. مهمترین مانع کە دستاوردهای اعتراضات را محدود می کند، نبود هماهنگی و انسجام میان اعتراضات بە خاطر نبود تشکلات هماهنگ کنندە و جهت دهندە بە اعتراضات است. این نقصان را لازم است فعلا با تشکیل کمیتە های هماهنگی در واحدها و محلات بر طرف نمود.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

راە کار کارگری برای افزایش دستمزد قرار داد های دستە جمعی است

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش هشتم و پایانی

سپیدە نماد است، نمادها را نمی توان مرعوب و مغلوب کرد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

تعیین دستمزد مسئلەای است کە بایستی توسط مذاکرە میان اتحادیە های کارگری و کارفرمایی مشخص و نتیجە آن بە صورت قرادادهای دستە جمعی کار درآمدە و اجرای آن از هر دو سو تضمین شدە باشد. در این صورت است کە می توان سطح دستمزدها را بالا برد و کارفرمایان نخواهند توانست مانند دستمزد مصوب شورای عالی کار آن را زیر پا بگذارند.

راه حل تعاونی در همه جا می تواند مولد سطح بالاتری از رفاه بیشتر اجتماعی – اقتصادی برای اعضای خود گردد و در عین حال بر نارسائیها و شکستهای بس مهم بازار غلیه کند. به عبارت دیگر تعاونیها و انواع سازمانیابیهای تعاونی می توانند تأثیر مثبت وسیعی بر اقتصاد داشته باشند و در عین حال موجب بهبود قابل توجه زندگی اجتماعی و روحی اعضاشان باشند. منافع مادی و غیرمادی پیوندی دیالکتیکی با هم دارند. این واقعیت در نوشته های رایج غالباً به حاشیه رانده می شود.

نمادها ی مقاومت را می شود تحت فشار قرار داد بە زندان برد و شکنجە کرد، در تاریکی شبانە چون لشگر سیاهی بر آنان یورش برد، اما تاثیر و کارکرد آنان را نمی توان خنثی کرد. آنان مرعوب و مغلوب ناشدنی و ماندگار در وجود مردم و جنبشها باقی می مانند. اینکە برای دستگیری آنها شب را انتخاب میکنند، اینکە نمی توانند حتی در زندان جلوی زبان آنان را بگیرند، خود بخشی از تاثیرات نمادهای مقاومت هستند. وقتی برای ربودن یک زن جوان یک لشگر تفنگچی حرفەای اعزام می کنند، هم نشانە وحشت و ضعف آنهاست و هم برای دهشت افکنی در میان مردم است. ابلهان فکر می کنند می توانند با دهشت افکنی و قدرت نمایی کاذب از مردم زهر چشم بگیرند و گویا می توانند...

تظاهرات معلمان و فرهنگیان در روز ٢٢ مهر در ٥٥ شهر و ٢٢ استان با  شرکت معلمان و فرهنگیان بطورگستردە و همزمان برگزار شد. در این تجمعات کە با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای معلمان برگزار شد معلمان بار دیگر خواستار تصویب و اجرای رتبە بندی کامل، همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان تا سطح بالای خط فقر و آزادی معلمان زندانی شدند.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مردم گرسنە اگر طغیان نکنند چە کنند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش هفتم

مبارزە موثر برای لغو کار پیمانی مستلزم مبارزە مشترک سازمانیافتە ست

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە