رفتن به محتوای اصلی

نیم‌نگاه

صادق کار
خامنەای با خشم و کینە و از موضع مستبدی خونریز کە موقعیت و نفوذی در میان مردم ندارد مردم را مورد خطاب قرار داد و از زدن اتهامتی کە شایستە خود اوست پرهیز نکرد. عصبانیت و استیصالی کە در سخنان او بود واضحتر از آن بود کە مردم متوجە آن نشدە باشند. علت خشم سرکردە اصلی جنایتکاران حاکم ادامە جنبش بە رغم تشدید روز افزون سرکوبها و از دست رفتن…
علی پورنقوی
این نیز منتفی نیست که یک "توافق سیال" حاصل شود. یعنی در هر دور مذاکره یک توافق ولو بسیار ناچیز، اما در هر حال یک توافق حاصل شود، و نه این که در این دور توافقی حداقلی به دست آید و طرفین پس از سر آمدن مدت توافق دوباره به سر میز مذاکره برگردند. نوعی مذاکرۀ دائمی، که هم مانع از بالاگرفتن تنشها شود و هم پتانسیل آن را داشته باشد که…
امید اقدمی
انتخابات ترکیه، تاکیدی مجدد بر یک امر بدیهی در رابطه با دموکراسی بود: صندوق رای، هرچند از ملزومات دموکراسی‌ست، اما تمام دموکراسی نیست. صندوق رای در نبود آزادی بیان، جامعه‌ی مدنی پویا، نهادهای مردمی حافظ و مدافع دموکراسی، و سایر ملزومات، نه ابزار دموکراسی، که ابزار تایید قدرت دیکتاتور مستقر است.
س. شکیبا
به بیان روشن تر ،جمهوری اسلامی با به رخ کشیدن موشک های دوربرد و نمایش عظمت طلبی پوشالی اش در مقابل مردم به جان آمده از فقر و استبداد، ،تلاش می کندناتوانی و ناکارآمدی ذاتی خود را در سیر کردن شکم های گرسنه بیش از پیش پنهان کند.

صادق کار
فارغ از درست بودن یا نادرستی اتهامات واردە بە گروگان های خارجی و دو تبعیتی، ولی در این واقعیت کە گروگانگیری نتیجە دادە و می دهد و مشوقی برای گرونگیرها و ادامە گروگانگیری است و مسئلە حقوق بشر فرع قضیە محسوب می شود، کمتر جای تردید دارد. یک نکتە دیگر نیز در این میان اهمیت خاص پیدا می کند و آن این است کە استقرار نظام مبتنی بر حقوق بشر با…
مجید سیادت
اکنون این »نظم» برهم خورده است. عربستان سعودی و امارات سیاستهای مستقل خودشان را به پیش میبرند. با چین و روسیه روابط خوب دارند. از آنها اسلحه میخرند (عملا صنایع نظامی چین و روسیه را تقویت میکنند) و در زمینه های مهمی (مثلا کاهش صدور نفت عربستان و بالا بردن قیمت نفت که بطور وضوح به نفع روسیه تمام شد) به ضرر سیاست امریکا عمل میکنند.
صادق کار
فارغ از نیات پلید رژیم برای متوقف نمودن اعدامها و نجات انسانهایی کە در معرض خطر قرار دارند راە دیگری جز اعتراض جمعی همە افراد و جریاناتی کە بە هر دلیل با اعدام مخالفند و دنبال راهی برای متوقف کردن اعدام های جنایتکارانە رژیم هستند، در داخل و خارج کشور وجود ندارد. تصمیم رژیم جمعی است و اپزوسیون نیز لازم است فارغ از اختلافات مسلکی و سیاسی…
صادق کار
. اعتصاب و داشتن تشکل آزاد و مستقل جز حقوق بنیادین کارگر هستند و کسی را بخاطر احقاق حق نباید تحت پیگرد قرار داد. محرومیت از این حق و مجازات کارگرانی کە برای احقاق حقوق خود مبارزە می کند هم، مانع اعتصاب و اعتراض کارگران نشدە و نخواهد شد. تنها راە پذیرش خواستە های کارگران و رعایت توافقات بە عمل آمدە است.
صادق کار
موفقیت در انجام تظاهراتی بە این گستردگی و استقبالی کە از آن بە رغم زندانی کردن و محاکمە تعدادزیادی از فعالین میدانی شورای هماهنگی فرهنگیان ایران و جوشدید امنیتی حاکم بر کشور انجام گرفت نشان داد کە جنبش معلمان با وجود همە سرکوبها و در زندان نگە داشتن دو لایە از رهبران آن در زندان، همچنان، زندە، نیرومند، پویا و رزمندە باقی ماندە و می…
صادق کار
آن" ابر تورم" حرف نشنوێی کە مدتهاست کارشناسان نسبت بە آمدنش هشدار و برحذر باش می دادند، بە نظر می رسد با وجود نامگذاری سال کاهش تورم و رونق از جانب خامنەای و وعدە کاذب دولت پشت دروازە رسیدە و با فرمان و تفنگ و زندان و رجز خوانی و لاف و گزاف گویی و پنهان کردن آمار نە می شود جلوی ورود آن را گرفت و نە مردم را با اعدام های جنون…
صادق کار
افزایش مداوم گرانی ها، خصوصا مسکن، دارو و نان کە منبع غذایی اصلی باقی ماندە برای اکثریت مردم است، بە خشم و اعتراض مردم خاصە مزدبگیران و تهی دستان دامن می زند و معترضین را بە هم نزدیک و همسو می کند و امکان پیروزی آنها بر حکومت را افزون می کند. زمانی کە دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نماند با سرکوب و بگیر و ببند هم نمی شود جلوی رشد…
صادق کار
نگرانی شان بە حدی است کە تحمل سرزدن چند کارگر و معلم بە خانوادە یک معلم زندانی را ندارند.باید هم بترسند، چرا کە، فضای جنبشی بە رغم همە ی سرکوبها ادامە دارد، در آستانە یک روز جهانی کارگر متفاوت تر از گذشتە، حداقل ١١٠ کارخانە در اعتصاب اند و تظاهرات بازنشستگان، پرستاران و سایر مزد و حقوق بگیران بە امری همە روزە تبدیل شدە و اقدامات…
صادق کار
تا وقتی ارزش پول و درآمد مردم مرتب کاهش پیدا می کند و گرانی و تورم در حال افزایش باشد. بحران مسکن هم تشدید خواهد شد. اما ادامە وضعیت فعلی بازار مسکن بە رغم وفور تقاضا بە علت نداشتن بنیە مالی اکثر متقاضیان نیز قابل دوام نیست و بخش ساختمان ممکن است دچار رکود شدید شود. بحران مسکن افسانە مدعیان خود سازمانی بازار از طریق عرضە و تقاضا و رقابت…
صادق کار
اعتصاب ها گرچە عمدتا اقتصادی و معیشتی هستند ولی بە شدت تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود در کشور قرار دارند و ظرفیت لازم برای توسعە و تبدیل شدن بە اعتراضات سیاسی را دارند و اگر حکومت بە مطالبات شان پاسخ عاجل ندهد نظر بە نارضایتی گستردە عمومی از حکومت و فضای جنبشی حاکم برکشور حتی می توانند نقش استارت اعتصاب عمومی را داشتە…
صادق کار
در شرایطی کە نشانە ای از عزم نهادهای امنیتی برای دستگیری و مجازات تروریستها مشاهدە نمی شود و عملیات آنان با وجود اعتراضات مردمی قریب پنج ماە است کە در شهرهای مختلف ادامە دارد، مردم خود باید با اعتراضات فعال همچون، بایکوت و اعتصاب مدارس، بازار و غیرە رژیم را وادار بە بازداشت و محاکمە و مجازات تروریستها نمایند و امنیت فرزندان خود را تامین…
صادق کار
دلیل باز نشر خبر "عفو" در خبرگزاری ارگان سرکوبگران در واقع بە قصد سرپوش نهادن بر ادامە سرکوب های دامنە دار جنایتکارانە ای است کە هر روز کە میگذرد با اعتراضات فعالانە گستردە تری روبە رو شدە و رژیم قادر بە مهار آن نیست.
علی پورنقوی
قطعاً مردم راه‌های مقابله با این رویۀ جدید برای تداوم تحمیل حجاب اجباری و گریز از فناوری‌های هوشمند را خواهند جست و یافت. با قدری مطایبه می توان پیش بینی کرد که در آیندۀ نزدیک شاهد خانم‌های "مینی پوش بی حجاب سر، اما با مقنعه" باشیم.
صادق کار
این واقعیتی است کە نشانە‌های آن را در گزارش‌هایی کە از واکنش‌هایی مختلف از کاسب مشهدی تا رقص و پایکوبی‌های روز سیزدە به‌در، مشارکت زنان محجبە در رقص زنان بدون پوشش مد‌نظر مرتجعین و بیرون راندن اوباشان از بعضی پارک‌ها همگی حاکی از شکست محتوم تلاش‌های این چنینی است کە هم علیە حقوق زنان انجام می‌شود و هم بخشا می‌تواند برای انحراف افکار…
سیامک سلطانی
صرفنظر از امکان عملی شدن این حکم، که بسیار بعید به نظر می رسد، زمان انتخاب شده برای صدور آن، حاکی از اهداف معینی است که صادرکنندگان آن در تلاش برای رسیدن به آن‌ها بوده اند.
علی پورنقوی
پیام نوروزی خامنه ای و سخنرانی امروز او در مشهد تصویری کمابیش جامع از زیست سیاسی کنونی او به دست می دهند، و هم‌چنین نشان از کیفیتی دارند که او خود را برای مواجهه با یک سال پیش رو آماده کرده‌است.
علی پورنقوی
به نظر می رسد که بهبود این مناسبات برای جمهوری اسلامی در عین حال مجرائی است جهت گشودن راه برای مناسبات عادی‌تر با غرب و مشخصاً امریکا، و البته آن هم بر سر برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی. اظهارات اشخاص مختلفی در جمهوری اسلامی دایر بر این که در ماه های آینده مذاکرات بر سر برجام از سر گرفته خواهند شد، مطلقاً هدف خریدن وقت برای رسیدن به توان…
صادق کار
قانون جدید مجلس و هم‌چنین اعمال محدودیت‌ها علیە گروە های مختلف اجتماعی معترض نقض بدیهی ترین حقوق مردم است کە با هیچ منطقی کوچک‌ترین قرابتی ندارد و استیصال و درماندگی یک رژیم فاسد و رو بە زوال با شهروندان خود را بە نمایش می‌گذارد و باید محکوم و با آن مقابلە کرد. پیداست کە نە وضع چنین قوانین و اعمال تبهکارانە و مرتجعانەای و نە پر کردن…
علی پورنقوی
واقعیت این است که چین برندۀ اصلی توافق حاصله بین ایران و عربستان است. در رقابت و جنگ نرم اقتصادی‌ای که امروزه بین این کشور و آمریکا در جریان است و محتمل‌ترین چشم انداز، همانا تشدید این رقابت است، مناسبات عادی بین ایران و عربستان زمینۀ عمل چین را در منطقه بسی تسهیل می‌کند، ولو که معنای واقعی مناسبات عادی "صلح سرد" باشد.
علی پورنقوی
تصادفی نیست که شورای نظارت بر انتخابات گواتمالا، زیر سیطرۀ رئیس جمهوری راستگرای این کشور، خانم پرز را رد صلاحیت کرده است. به قول خود او: "این اقدامی قابل انتظار از یک سیستم پوسیده است. آن‌ها می کوشند صدای خلق‌ها را خفه کنند... اما این کوششی عبث است. ما به مبارزه ادامه خواهیم داد".
صادق کار
تظاهرات امروز در واقع بازگشت پیروزمندانە جنبش زن، زندگی، آزادی بە خیابان پس از یک تنفس کوتاە در قالبی نو و موثرتر با مطالبات ایجابی در راستای تحقق مطالبات جنبش و آغازی است برای فراهم کردن ملزومات اجرایی کردن منشور ١٢ گانە اخیر ٢٠ تشکل مدنی و دموکراتیک کە شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان خود یکی از امضا کنندگان و اجزا مهم آن است.
علی پورنقوی
نشست شورای حکام آژانس، فردا ۶ مارس، آغاز می گردد و موضوع پروندۀ هسته ای ایران را در دستور دارد. رفتار کجدار و مریز مقامات جمهوری اسلامی در آستانۀ نشست شورای حکام رفتاری شناخته شده است: توافقاتی کلی با آژانس برای تخفیف قطعنامۀ محتمل آن علیه جمهوری اسلامی و در عین حال اصرار بر حقانیت همیشگی برای تخفیف انتقاد و میدانداری منتقدان افراطی…
علی پورنقوی
این اظهارنظر سخیف جز به همدلی با آمران و عاملان این جنایت، یا ناتوانی در رسیدگی به آن تعبیر نشد. امروز با بروز مسمومیت در ۱۹ مدرسه در شهرهای مختلف کشور، آشکار شد که این جنایت هم عمدی است، هم سازمان‌یافته است و هم هدف مخرب و "پردامنه ای" را تعقیب می کند؛ جنایتی که تاکنون یک کشته و بیش از ۸۰۰ قربانی گرفته است.
صادق کار
ماموریت تروریستهای هزارە گرا انتقامجویی از دختران دانش آموز بخاطر شرکت موثر و سازندە شان در جنبش زن، زندگی آزادی، و تلاشی است البتە مذبوحانە برای برگرداندن چرخ تاریخ بە عقب از طرف متحجرین حاکم. این اقدامات هما نطور کە تا کنون مشاهدە شد، بە انزجار و اعتراض بیشتر مردم از رژیم و استوارتر شدن عزم آنان برای پایان دادن بە حیات نکبت بار آن منجر…
علی پورنقوی
واقعیت این است که هیچ یک از طرفهای گفته شده در حال حاضر و در توازن قوای کنونی خواهان صلح نیست. اهدافی که روسیه از یک سو، و از سوی دیگر اوکراین و متحدانش برای جنگ، و به تبع آن، شروطی که برای مذاکره پیش می نهند، چنان آشتی ناپذیر اند، که گشودن حتی روزنه ای برای خاتمۀ جنگ و استقرار صلح را میسر نمی سازند. در فقدان هرگونه صدائی برای صلح، شکست…
علی پورنقوی
سخنان آقای رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ، که امروز به پایان رسید، برای چندمین بار نشان داد که او از این زاویۀ اکیداً خاص، در موقعیت مشابهی قرار دارد: موقعیتی که هر راه حل او را برای انتخاب بین تمایل درونی اش به جمهوری‌خواهی، که در این بحث مستوجب تردید نیست، و الزام پایبندی به پایگاه اجتماعی اش برای سلطنت، به رفع یک معارضۀ کهنه و…
علی پورنقوی
کنفرانس رائیسینا یک کنفرانس چندجانبه است که هر ساله در هند برگزار می شود. این کنفرانس از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۱۶، به شاخصی از سیاست هند در عرصه های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تبدیل شده است. کنفرانس امسال در هفتۀ اول ماه مارس برگزار می شود و امیر عبداللهیان نیز به آن دعوت شده است. در کلیپ گفته شده، که مروری مصور بر مهمترین رویدادهای…
ص‌. عکاس
آقای رضا پهلوی البته یادش رفت که از برگزارکنندگان کنفرانس بپرسد که چرا به‌جز او و همراهان، هیچ فرد دیگری از جمع متکثر اپوزیسیون دعوت نشده است.؟!هم‌چنین ایشان هیچ نیازی ندید که صدای داخل مردم ایران را بازتاب دهد و بگوید که همین چند روز پیش ۲۰ تشکل صنفی و مدنی کشور که طی سال‌های طولانی با رژیم فاسد و آدمکش جمهوری اسلامی مبارزه کرده و…
ص‌. عکاس
وظیفه‌ی تک تک ما ایجاب می‌کند که در باز نشر محتوای این بیانیه در نزد فامیل،‌ آشنایان، دوستان و همکاران در سطح جامعه وسیعا تلاش کنیم. به‌ویژه این که این تشکل ها خصلتی دموکراتیک دارند و می‌توانند محور اتحاد بخش وسیع‌تری از جامعه قرار گیرند.
علی پورنقوی
در رؤیای شیرین جمهوری اسلامی از پیشرفت روابط راهبردی اش با چین، آن‌چه هم‌چون رعد در آسمان بی ابر به گوش می رسد، این گفتۀ رئیسی است که "اگرچه توسعۀ روابط ایران و چین رو به جلو بوده است، اما این پیشرفت ناکافی است".
علی پورنقوی
این روزها شاهد آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، فعالان صنفی و دستگیرشدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" هستیم. جمهوری اسلامی کوشیده است و قطعاً بیشتر از این هم خواهد کوشید که این اقدام را در اذهان جامعه به عنوان "عفو" و "رأفت اسلامی" جا بیاندازد. قصد تشبیه موقعیت نیست، اما این کوشش یادآور آزادی زندانیان سیاسی در…