Direkt zum Inhalt

نیم‌نگاه

صادق کار
با این تصمیم پنبە یکی از وعدەهای پزشکیان مبنی بر بهبود معیشت و کاهش تورم از هم اکنون زدە شدە و علی الحساب اولین خلف وعدە رسما رقم خوردە است. یکی دیگر از وعدەها دادن سهمی از کابینە بە زنان بود، کە اگر چە سایر مشارکت زنان محدود بە سطح معاونت ها و مدیران کل است. در این مورد هم بە نظر می رسد وعدە مشارکت زنان تعدیل شدە است.
علی پورنقوی
این واقعیت که اکثریت واجدان حق رأ ی در انتخابات شرکت نکردند، حاوی پیام روشن "جامعه" به "حاکمیت" بود: همانا این پیام که جامعه دیگر انتخابات را، چنان که در جمهوری اسلامی تجربه کرده است، مجرای تغییری سازنده و قابل اتکا تلقی نمی کند؛
صادق کار
تحریم بیسابقە انتصابات فرمایشی توسط ٦٠ درصد از مردم ارکان نظام رژیم اسلامی را بە لرزە درآوردە و خواب راحت را ازچشم سران رژیم ربودە است.
صادق کار
در واقع بر خلاف تبلیغاتی کە اصلاح طلبان و همراهان آنان مبنی بر این‌کە تائید صلاحیت پزشکیان تحت فشار آنان بە شورای نگهبان تحمیل شدە و گویا قرار است معجزەای رخ دادە و راس هرم قدرت راە بازگشت آنان بە قدرت را بپذیرد، از اول هم نە بنا بودە نام پزشکیان از صندوق بیرون بیاید و نە روزنەای گشودە شود.
صادق کار
انجام فشارهای دیپلماتیک متقابل مانند بیرون کردن سفیر، جلوگیری از مسافرت مقامات دولتی و اخراج کارگزاران و کار چاق کن های رژیم و حمایت از نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی تحت پیگرد و فشار در داخل کشور، از اقداماتی هستند کە در میان مدت می توانند هم سیاست گروگانگیری را برای رژیم پر هزینە کنند و هم بە تقویت نهادهای مدنی در ایران مساعدت نمایند…
صادق کار
بازی تازە اصلاح طلبان در واقع تلاشی است برای ضربە زدن بە تحریم انتصاب ریاست جمهوری توسط مردم. بهمین جهت این اقدام درشرایط سرکوب خونین و در اوج بگیر و ببند ها، بە همان اندازە جنایات جریان حاکم تحت رهبری خامنەای علیە مردم بودە و نابخشودنی و خیانت آشکار بە کشور و مردم بخاطر منافع گروهی است هم از این رو نمیتوان آنرا بە حساب توهم، خوشبینی و…
خسرو میرمالک ثانی
دومین راه و مطمئن ترین طریقه رسیدن مجتبی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی در ایران، حضور و اقدام مستقیم آقای خامنه ای، تا وقتی در قید حیاط است، می باشد. برای اینکار باید آقای خامنه ای تمام آن ملاحظات صوری را به کنار زده و از نفوذ و اقتدار خود بیشترین بهره را برده تا از این راه بتواند بدون هر ریسکی مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر سوم معرفی…
بدون شرح
مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل کە در روز پنج شنبە برگزار شد، با عدم شرکت اکثریت نمایندگان کشورها روبرو شد!
سیامک سلطانی
اگر سخنان دو روز پیش دبیرکل ناتو، استوتنبرگ را مبنی بر دعوت از وزرای دفاع کشورهای اتحادیه اروپا برای بررسی امکان حمله اکرایین به شهرهای روسیه با استفاده از سلاح های ارسال شده از جانب کشورهای این اتحادیه به اکرایین را در کنار اظهارات زلنسکی در سفرهای اخیر خود که گفت به زانو در آوردن روسیه فقط از طریق حمله به اعماق آن میسر خواهد شد و…
صادق کار
وجود رژیم و تلاش برای جلوگیری از سقوط و سرنگونی آن بە هر قیمتی همچنان برای این جماعت قدرت طلب از اوجب واجبات است. آنقدر کە حاضرند از برنامە اصلاح طلبانە خود بگذرند. با این اوصاف حضور آنان در "انتخابات" بر خلاف گفتە مسعود پزشکیان نە تنها بە مشارکت بیشتر مردم روبرو نخواهد شد بلکە بە کاهش بیشتر مشارکت وانزجار بیشتر از این جماعت و…
صادق کار
ابراهیم رئیسی در واقع رئیس جمهوری تحمیل شدە بە مردم بود، مردم خواهان پیگرد و مجازات او بخاطر مشارکت در کشتار هزاران زندانی سیاسی، در دادگاە بین المللی بودند. با این همە او پس از نشاندە شدن بر صندلی ریاست جمهوری بە جنایات اش ادامە داد. با وجود چنین سوابقی پیداست کە مردم از کشتە شدن رئیسی ناراحت نشوند
علی پورنقوی
چنین نیست که هر اعتراضی به جنایات دولت اسرائیل بتواند توسط جمهوری اسلامی دستمایۀ بهره برداری خودغرضانۀ جمهوری اسلامی شود. جنبش دانشجوئی در ایران از چنان تجربیات سرشاری برخوردار است که بتواند در موضع همبستگی با مردم فلسطین و اعتراض به تجاوز اسرائیل به غزه، تمایز روشن خود را با سیاست فلسطینی مخرب جمهوری اسلامی ترسیم کند.
صادق کار
با این اوصاف دور دوم انتصابات مجلس قطعا با تحریم گستردەتری از دورە اول روبرو خواهد شد و "حضور حماسی" مردم در "انتخابات" را خامنەای و مستبدان فاسد حاکم مگر در خواب ببینند. حماسە تحریم بی سابقە و کوبندە انتخابات توسط مردم امروز نیز قاطعانە تر از اسفند توسط مردم تکرار خواهد شد و تلاش برای قالب کردن آن بعنوان "حماسە…
فرید اشکان
پرسش این است، واقعا تفاوت دولت امریکا در سرکوب فرهینخته ترین نیروهای اینده ساز این کشور با حکومت مطلقه و استبدادی ولایت فقیه در ایران دربر خورد به جنبش دانشجوئی و این نیروی فعال اجتماعی در چیست؟
ننگ سرکوب آزادی فردی و بیان که اولین عنوان قانون اساسی امریکا است، با حمله گارد ضد شورش پلیس و عوامل نفرت امیز اپارتاید تحت عنوان…
صادق کار
هدیە سمبلیک یک انگشتر در واقع همە ی آن چیزی است کە خامنەای از طرف رژیم در پاسخ بە میلیونها کارگرشاغل و بازنشستە نیمە گرسنە کە خواهان افزایش دستمزد شان هستند داد. این در حالی است کە او نە تنها در مقابل اختلاس ها و دزدی های هزار میلیاردی کارگزاران و وابستگان فاسد خود کە از آنها هم بی خبر نیست سکوت می کند و مانع محاکمە شان می شود، بلکە آنان…
صادق کار
این ادعا کە گویا مردم در مراسم ختم کسانی کە خودکشی...می کنند شرکت نمی کنند، پیداست کە دروغ محض است و هدف از آن توجیە برخوردهای غیر انسانی با قربانیان سیاستهای رژیم و شریک کردن مردم در رفتار دولت. علت آن نیز روشن است، رژیم از جنازە مردگان هم وحشت دارد، در این مراسم ها اول از همە انگشت ها بسوی عامل اصلی خودکشی هایی کە تعدادشان هم بدبختانە…
صادق کار
مردم، خواهان پایان دادن بە اقداماتی هستند کە بە تنش دامن زدە و کشور را درگیر یک جنگ دیگر بنماید و بە رژیم امکان بیشتری برای تشدید سرکوب مخالفان و بقا بدهد. تشکیل صف های طولانی مقابل پمپ بنین ها و جهش شدید قیمت ارزهای خارجی، هیچکدام چیزهایی نیستند کە باعث خوشحالی کسی بشود. مردم خواهان صلح و آزادی هستند.
صادق کار
مضمون هر سە گفتە در این دو سخنرانی تازە، تردیدی باقی نمی گذارد کە رژیم کە نتوانستە با سرکوبهای تا کنونی مردم را سرکوب کند، راە کار بقای رژیم را در تشدید سرکوبها می داند. مهندسی انتصابات مجلس و خبرگان رهبری هم در خدمت پیشبرد این سیاست است. با این وصف هیچ کدام از این اعمال نمی تواند مردم را از میدان مبارزە بدر کند و رژیم را از نابودی نجات…
فرید اشکان
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی علی رغم تمام عربده کشی در نابودی کشور اسرائیل در طی ۴۵ ساله گذشته نه تنها منافع ملی کشور را فدای ارمانهای بی مایه ایدلوژیک خود قرار داده و در هر اقدام خود موقعیت ایران را در استانه خطرات جدی قرار داده، در مقابل این تهاجم اسرائیل امکان مقابله به مثل را نداشته و چناچه دچار چنین خطایی شود، بطور جدی خطر یک جنگ…
صادق کار
پیام مراسم های نوروزی امسال روشن است: مبارزە تا برچیدن بساط رژیم با گستردگی بیشتری ادامە پیدا خواهد کرد، دوران استفادە از حربە مذهب برای سلطە بر مردم بسر رسیدە است. برگزاری شادمانە همراە با رقص و طرب مردم در سیزدە بدر و ٢١ ماە رمضان بە روشنی حکایت ازشروع یک رنسانس فرهنگی- سیاسی بسییجگرانە دارد!
فرید اشکان
این موضع گیری نشان از جهت گیری نوینی است در دولت امریکا، علیه ادامه کشتار جمعی مردم فلسطین در نوار غزه که برای اولین بار از جانب امریکا صورت گرفته است. ما امیدواریم این اجماع جهانی برای صلح و امکان گفتگو برای آینده ملت فلسطین، زمینه های عملی را مهیا نموده که در فضای ارام سیاسی فلسطینیان و دولت اسرائیل بتوانند با حمایت بین المللی در جهت…
صادق کار
سرکوب دستمزدی از آنجا کە سیاستی پایدار است تا وقتی این رژیم بر سر کار است در سالهای آیندە هم تکرار خواهد شد. در این صورت یگانە راە موثر برای پایان دادن بە آن گسترش مبارزە توام با سازماندهی تشکلهای مستقل و همراهی و تقویت جنبش انقلابی برای بە زیر کشیدن رژیم اشرافی عدالت ستیز و مستبد است.
صادق کار
خیال نکنیم کە مسئولین رژیم چون بی خبر از این جور ملاخوری ها ی همدست هایشان هستند، انها را بە حال خود گذاشتەاند تا در کاخ های بهشت گونە شان از زندگی لذت ببرنند و بە ریش مردم سادە دل کە فریب آنها را خوردەاند، بخندند، خیر خیلی خوب خبر دارند، این یک مورد از هزاران مورد اختلاسهاست کە بە همت یاشار سلطانی برای عموم رو شدە است. امیدوار باشیم کە…
صادق کار
ولی فارغ از این مسایل، واکنش این زن نماد و دما سنج خشم فروخفتە و در حال انفجار مردم از رژیم تبهکاراست. خشم و نفرتی کە آنرا در همە جا درگفتار و رفتار مردم بە سهولت می توان دید. واکنش طغیان گونە این زن جسور در واقع نشان از بە سر رسیدن صبر مردم از رژیم و رویکردهای آن دارد. این وضعیت انفجاری را دیگر با انتخابات فرمایشی، متهم کردن مردم بە…
علی پورنقوی
از این قرار می توان گفت که اکنون قریب به اتفاق عوامل، به قیمت رنج بیکران مردم غزه، علیه دولت اسرائیل و تجاوز غزه توسط آن عمل می کنند و تداوم این وضع را برای اسرائیل ناممکن و ناممکن تر. پس گزافه نیست اگر نیروهای سیاسی فلسطین را مخاطب مقدم لحظه برای پایان دادن به این رنج بدانیم.
صادق کار
دەها واکنش دیگر نیز بە صور مختلف از جانب راندە شدگان جدید از قدرت انجام گرفت کە تازە آغاز کار است و سرکوب آنها هزینە های سنگینی برای رژیم خواهد داشت. همچنین پیروزی مردم همراە با پیامدهای آن فصل تازەای را برای اپزوسیون ضد رژیم کە خواهان براندازی رژیم هستند می گشاید کە در صورت استفادە هوشمندانە از آن روند براندازی را تسهیل و کم هزینە تر…
علی پورنقوی
مهمترین هدفی که نتانیاهو در تجاوز به غزه و کشتار ده ها هزار نفری اش از مردم این باریکه بارها اعلام کرده، نابودی حماس است و او برای نیل به این هدف می خواهد به رفح نیز حمله کند و این شهر را نیز به اشغال درآورد. منطق "بکری" است: مذاکره محکم با طرفی که می خواهی آن را نابود کنی. 
صادق کار
این لیست نە تنها پژواک «صدای ملت» نیست، بلکە تلاش عبثی است، برای منحرف کردن مردم وبرای خفە کردن صدای تحریم ملت، عین صدای حکومت، برای کمک بە حفظ رژیم و انداختن پارازیت روی فریاد بلند مردمی است است کە دیربازی است عزم خود را برای بە زیر کشیدن رژیم از اریکە قدرت جزم کردە و همچنان بە رغم سرکوبهای فاشیستی و کشتار زنان و مردان جوان و سلحشور…
سیامک سلطانی
جنگ در آودیوکا یکی از خونین ترین صفحات این جنگ را ورق زد. میزان کشته و زخمی شدگان از هر دو سو بسیار بالا بود، بگونه‌ای که یکی از بلوگرهای جنگی دُنباس که از ۲۰۱۴ در صحنه های جنگ در این منطقه حضور داشت و بسیار کشته و زخمی دیده بود، پریروز در خانه خودش اقدام به خود کشی کرد و قبل از مرگ پیامی صوتی و تصویری در صفحه تلگرامی خود گذاشت که نشان…
علی پورنقوی
این چرخش را باید نشانه‌ای از پیروزی افکار عمومی نیز تلقی کرد. در خلال ماه های گذشته که کشتار غزه جریان داشته، شاهد فاصلۀ فزایندۀ بین افکار عمومی و موضع دولت‌ها در بسیاری از کشورها، خاصه کشورهای غربی بوده ایم. به عنوان آخرین نمونه، بریتانیا در رأی‌گیری دیروز در شورای امنیت از وتوی قطعنامۀ پیشنهادی الجزایر خودداری کرد.
صادق کار
امروز اما با گذشت ٤٥ سال از انقلابی کە کار، مسکن، آزادی، یکی از محبوبترین شعارهای آن انقلاب  و برآمدە از نیاز و خواستهای محرومان شرکت کنندە در انقلاب بود، هنوز هیچ یک از آنها نە تنها برآوردە نشدە، بلکە بدتر از بهمن ٥٧ شدەاند.
مهدی ابراهیم زاده
شاید این موضع گیری جو بایدن در این لحظه مشخص قابل درک باشد، چرا که او از یک سو تحت فشار افکار عمومی آمریکا و بویژه شخصیت ها و جناح های تندرو جمهوری خواه درون آمریکا قرار دارد و از سوی دیگر اعلام کرده که خواهان کنترل تشنج در منطقه و حتی کاهش ابعاد آن است، به همین دلیل او از وارد شدن به یک جنگ تمام عیار در منطقه اجتناب میکند.
صادق کار
این پدیدە البتە مختص نروژ ثروتمند نیست، در همە ی کشورها وضع بهمین گونە وبلکە   در ایران و کشورهای در حال توسعە و توسعە نایافتە بدتر و بلکە فاجعە است. با وجود این سلطە و قدرت و وجود بهشت های مالیاتی نمی شود انتظار داشت کە جنگ و خشونت و فقر و بیچارگی در جهان رخت بر بندد و جای خود را بە رفاە، آزادی ، صلح و برابری بدهد.

با…
صادق کار
فراموش نباید کرد گستردگی اعتراضات همزمان ایرانی های ساکن در کشورهای خارجی در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراض بە سرکوب و اعدام فعالین جنبش و حمایت های جهانی از آن باعث متوقف کردن موقت اعدامها و لغو تعدادی از احکام اعدام ها شد. حالا نیز راە کار گسترش اعتراضات خیابانی متحدانە در داخل و خارج از کشور و کوشش برای جلب حمایت نهادهای…
صادق کار
دوتن از مسئولین قضایی صحبت از کشف و خنثی نمودن ٦٤ بمب و چندین عملیات انتحاری در قبل از واقعە خبر می دهند، اما ادعای آنان توسط بعضی از مسئولین امنیتی تکذیب می شود!عدەای از مقامات آنرا کار داعش اعلام و عدەای دیگر کە مدعی بودند داعش را سرکوب کردەاند، اسرائیل و امریکا را عامل معرفی می کنند. با این حال همگی در اینکە باید انتقام آن را از…