Direkt zum Inhalt

اعلامیه‌ها و بیانیه‌های کارگری

image-20220624235601-1
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
همەی این فشارها و بگیر و ببند ها و بهانە آنها به‌خاطر فعالیت‌های تشکل‌های صنفی و نفوذ و محبوبیت آن‌ها در میان زحمتکشان و بە منظور فلج کردن تشکل‌های صنفی و مدنی تاثیر گذار از طریق پروندە سازی، بە زندان افکندن و از بین بردن نفوذ و مقبولیت اجتماعی رهبران و فعالان تشکل هاست. با این همە این اعمال جنایتکارانە و رسوا و افشا شدە نزد مردم بە نفوذ و محبوبیت بیشتر رهبران و فعالان تشکل‌های صنفی و انزجار و بیزاری بیشتر مردم از حکومت و تشدید فعالیت های سندیکایی، مدنی و آزادیخواهانە زحمتکشان خواهد شد.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است. 
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
رفیق باران کارآمد در مبارزات فشردە و پر ثمر کارگران صنعت نفت در دهە های ٢٠ و ٣٠ نقش برجستەای داشت و از رفقای همرزم و نزدیک رفیق زندە یاد علی امید مبارز برجستە و سر افراز جنبش سندیکایی بود. باران همچنین عضو نخستین هیئت اعزامی شورای متحدە مرکزی بە کنگرە فدراسیون سندیکای جهانی در فرانسە بود. او بە دلیل شرکت در اعتصابات کارگران نفت چند بار بازداشت شد و در سال ١٣٣٧ نیز بخاطر فعالیتهای سیاسی و سندیکایی دوبارە بە زندان افتاد.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
تلفیق مبارزات صنفی با سیاسی روشی است کە می تواند دستیابی شما بە مطالبات تان را تسریع و تصریح کند. استبداد و سانسور یکی از مهمترین موانع سازمانیابی و رسیدن شما بە مطالبات تان است. علیە استبداد و سانسور مبارزە و از مبارزات دیگر گروە های آزادیخواە و جنبش های اجتماعی تحت ستم مضاعف، از مبارزات زنان علیە تبعیض و نابرابری دفاع کنید. از دعوت فعالان کارگری و تشکلهای معلمان برای اقدام مشترک در روز کارگر و معلم، برای آزادی زندانیان مدنی و سیاسی حمایت و در آن فعالانە شرکت کنید.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
داود رفیعی مرتکب هیچ جرمی کە بخاطر آن بخواهند محاکمەاش بکنند نشدە است و اعتراض و فعالیت صنفی حق هر شهروندی است گذشتە از این صدور حکم قرون وسطایی مجازات شلاق و اعمال آن در هر موردی مصداق شکنجە است و تداعی کنندە رفتار بردە داران با بردە ها.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کە از آغاز فعالیت های خود تا کنون هموارە از حقوق سندیکایی و مبارزات و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع نمودە، اخراج ٣ روزنامە نگار عضو اتحادیە ی کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال بە دلیل فعالیت اتحادیەای را نقض آشکار حقوق اتحادیەای آنها می داند و آن را محکوم می کند.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
او کە هم دانش و هم تجربیات مبارزاتی زیادی اندوختە بود در جمع آوری رهبران سندیکایی جهت بازسازی سندیکاهای سرکوب شدە کە بە تشکیل هئیت مؤسسان سندیکاهای کارگری منجر شد، بە همراە عدە دیگری از مبارزان جنبش سندیکایی نقش شایانی داشت و تا پایان عمر دمی در این راە بازنایستاد.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
رفقا، خواهران و برادران زحمتکش کە در رژیم استبدادی، فاسد و ناکارآمدجمهوری اسلامی تحت استثمار و ستم شدید قرار دارید و بە زیر خط فقر راندە شدەاید! بە این تشکل‌ها بپیوندید، ازآنها حمایت و برای رهایی کارگران و معلمان زندانی تلاش و مبارزە کنید، رهایی از فقر و استبداد و برخوردار شدن از زندگی شایستە، هم حق شماست و هم با وجود تشکل مستقل ممکن است.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بار دیگر حمایت قاطعانە خود از اعتصاب و مطالبات برحق کارگران هپکو و آلومینیوم‌سازی اراک را اعلام و یورش بە کارگران و بازداشت آنها را کە در تضاد با حقوق سندیکایی کارگران و حتی مغایر با قوانین موجود است، محکوم و از همە تلاش‌هایی کە برای آزادی بلادرنگ و بی قید و شرط کارگران و برآوردە شدن مطالبات کارگران انجام می‌شود، حمایت می‌کند.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مقامات حکومتی باید بدانند که کارگران به‌رغم این سرکوب‌های وحشیانه مرعوب نخواهند شد و از پیگیری خواست‌هایشان عقب نخواهند نشست. ادامه این سرکوب‌ها تنها به خشم و نفرت بیشتر کارگران و زحمت کشان از استثمارگران وحشی حاکم خواهد شد و اراده آنان برای مبارزه تا پیروزی را استوارتر و صفوفشان را فشرده‌تر می‌کند.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
ادامە افشاگری افرادی کە در زندان‌ها شکنجە شدەاند و پس از افشای شکنجە توسط اسماعیل بخشی شتاب گرفت و موجب سراسیمگی شکنجە گران شد، لازم است به‌عنوان یکی از شیوە های اعتراض نسبت بە این بازداشت‌ها و علیە انکار شکنجە توسط عامران و عاملان آن ادمە پیدا کند و ماهیت اعتراف گیری زیر شکنجە هرچە بیشتر افشا و کارگردانان شوهای امنیتی تلویزیونی را رسواتر کند!
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
خواست ما لغو این احکام ظالمانە، آزادی بی‌قیدوشرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانون‌های صنفی معلمان، بە رسمیت شناختن و رعایت بی‌چون‌وچرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاە ها در امور فعالیت‌های سندیکایی است.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
تشکل‌های کارگری ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، گروه نفتگران متحد خوزستان و اتحادیه تشکل‌های کامیون داران و رانندگان سراسر ایران نسبت به بازداشت کارگران فولاد اهواز اعتراض کرده و خواهان آزادی آن‌ها شده‌اند.
حمایت ها و همبستگی های گستردە گروە های مختلف اجتماعی از اعتصاب کارگران هفت تپە نشان داد کە آمادگی برای شکل گيری همبستگی بين جنبش های اجتماعی بالاست و کارگران و مزدبگیران می توانند نقش بزرگی در آن داشتە باشند.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
بازداشت اعضای شورای کارگران هفت تپە در حالی صورت گرفت کە افراد بازداشت شدە مرتکب هیچ خلافی نشدە و این اعتصاب نیز علیرغم حضور تحریک آمیز نیروهای ویژە امنیتی در محل بە شکل کاملا مسالمت آمیز در حال انجام بود و آقای بخشی یکی از رهبران کارگران هفت تپە روز گذشتە در جمع کارگران و در حضور نیروی های ویژە امنیتی کە برای ایجاد رعب و درهم شکستن اعتصاب کارگران گسیل شدە بودند بر رعایت نظم و آرامش توسط کارگران تاکید نمودە بود.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
اعتراضات کارگران و سایر گروەهای اجتماعی در سراسر کشور بطور مرتب در حال افزایش ولی پراکندە و کم اثر اند. با تشکیل گروەهایی در شهر های مختلف باید تلاش کرد بە این پراکندگی ها غلبە کرد. تشکلهای کارگری می توانند در شهر های مختلف برای غلبە بر پراکندگی و ایجاد هماهنگی درعرصە اعتراضات کارگری اقدام کنند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
اهمیت دارد این اعتراضات با استفادە از شرایط جدید سازمان یابد و همسو شوند. به هر میزان این حرکات سازمانیابی شوند، به همان میزان نیز امکان سرکوب و خاموش کردن صدای اعتراض ان‌ها دشوارتر می شود. اکنون زمانی است کە کارگران باید تلاش کنند با تشکیل اتحادیە ها و سندیکاها، مبارزاتشان را ارتقا دهند و با تکیه بر آن‌ها از حق و حقوق شان دفاع کنند.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مطالبات رانندگان کاميون و کامیون‌داران پشتیبانی می کند، خواهان پاسخ گوئی به خواسته های آنان است و نسبت به سرکوب این اعتصاب توسط رژیم، هشدار می دهد. ما از احزاب و فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و دموکراتیک می خواهيم صدای اعتراض رانندگان کاميون و کامیون‌داران اعتصابی را در دفاع از حقوق و مطالبات برحق شان، پر طنین تر نمایند.
حزب چپ ایران
خواست کارگران و عموم مزدبگیران ایران رفع ممنوعیت و موانع فعالیت های سندیکایی، تأمین حق اعتصاب و اعتراض، اجرای مقاولە نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار و مقدم بر همە، مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است. طی چند سال گذشته فعالان سندیکائی بارها از مسئولان بخش اتحادیه های کارگری آی.ال.او. خواسته اند که دولت ایران را به اجرای تعهدات خود نسبت به حقوق کارگران مصرحه در مقاوله نامه های این سازمان مکلف کنند.
حزب چپ ایران - پاریس
سندیکاهای کارگری فرانسه همچون سال های گذشته در روز اول ماه مه، با برپائی تظاهرات و راهپیمائی، خواسته های خود را در دفاع از حقوق کارگران و علیه سیاست‌های اقتصادی سرمایه داری حاکم، اعلام می دارند.
هیئت موقت موضعگیری سیاسی حزب چپ ایران
برای اينکه شما کارگران بتوانید آزادانە خود را سازمان دهید، حق اعتصاب، تجمع و اعتراض داشتە باشید و از حقوق تان دفاع کنید، لازم است مبارزه صنفی را با مبارزه برای آزادی و دمکراسی همراه سازيد. در کشورهائی کە آزادی بيان و سازمان يابی کارگران وجود دارد، دولت و کارفرمایان بە آسانی نمی توانند مانند ایران حق و حقوق شان را نقض کنند و دستمزدهایشان را زیر خط فقر نگاە دارند.
هیئت موقت موضعگیری سیاسی حزب چپ ایران
یکی از پیامدهای منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر و خصوصی سازی و گران شدن هزینە تحصیل، محروم شدن فرزندان شمار زیادی از کارگران، افزايش پرشتاب بیسوادی، رانده شدن کودکان بە سوی بازار کار و نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و قانون کار است.
هیئت موقت موضعگیری سیاسی حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزاری روز همبستگی جهانی کارگران را حق شما و بخشی از دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری می داند و ضمن محکوم نمودن موانع و تهدیدات دولتی بر سر راە برگزاری آزادانە روز جهانی کارگر، حمایت و همبستگی خود را با کارگران و تشکل های مستقل کارگری اعلام و بر برگزاری گسترده مراسم روز کارگر تاکيد دارد. ما احزاب و سازمان های عدالت خواە را بە حمایت از کارگران و زحمتکشان فرا می خوانیم و آمادگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای همکاری در این مورد را اعلام می داريم.
بە باور ما رشد مبارزات کارگران و مزدبگيران و گسترش همبستگی فزایندە میان آن ها، امکان افزایش دستمزدها و تحقق مطالبات کارگران را فراهم می سازد. افزایش دستمزدها مستلزم گسترش اعتراضات سازمان یافتە و پیوند خوردن جنبش کارگری با سایر جنبش های اجتماعی و لايه های میانی جامعە است کە مطالبات مشابەای با کارگران دارند. به باور ما افزایش دستمزد کارگران در مبارزات يکپارچه، سازمان يافته و سراسری است کە به دولت و کارفرمايان تحميل می شود و نە در شورای عالی کار کە بطور دربست در کنترل دولت و کارفرمایان قرار دارد
برای رسیدن بە حقوق سندیکائی ، آزادی رهبران سندیکائی، برای بە شکست کشاندن سیاست های ضدکارگری حکومت، برای پایان دادن بە فقر، بیکاری، بی عدالتی و استبداد، لازم است فعالانە از اعتراضات مردمی به نام تشکل های کارگری حمایت شود. ما براين باوريم که اگر کارگران با سيمای خود در اين جنبش اعتراضی شرکت کنند، به توان و قدرت مبارزه مردم برای عقب راندن استبداد خواهند افزود.
ما نگران سلامتی رضا شهابی هستيم و جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی شهابی می دانیم. فعالیت سندیکایی حق طبیعی هر کارگری است. ما محاکمە و زندانی کردن رهبران و فعالین سندیکایی را محکوم و ضمن اعلام انزجار از رفتار دستگاە قضایی، هم صدا با سندیکای شرکت واحد، خانوادە شهابی، سندیکاها و اتحادیە های جهانی و داخلی و سازمان های مدافع حقوق بشر، ، خواستار پایان دادن بە شکنجە زندانیان و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری و رضا شهابی هستیم
تحقق خواسته های کارگران، متوقف نمودن تعرض دولت و کارفرمایان و افزايش دستمزد و ارتقاء سطح زندگی، تنها با گسترش مبارزات و تحکیم همبستگی در جنبش کارگری ممکن است. کارگران کشور ما باید بتوانند در تشکل های سندیکایی در محل های کار، شهرها و رشتە های شغلی و حرفەای و کشوری سازمان يابند. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی کارگران و مزدبگيران، سازمانگران اعتراضات کارگری را بە زندان و شلاق محکوم می کند. مبارزه متحد کارگران و مزدبگيران می تواند رژيم را وادار سازد که کارگران زندانی را آزاد و به پيگرد فعالين صنفی پايان دهد.
کولبری محصول وضعيت فلاکت بار کردستان است. کردستان جزو مناطق محروم کشور است. بيکاری در اين استان بيداد می کند. آمار بيکاری در شهرستان های سقز و بانه از رقم ۴۰ درصد هم گذشته است. گروه هائی از مردم کردستان برای تامين مايحتاج اوليه زندگی مجبور می شوند به کولبری روی بيآورند
ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و لغو کلیه احکام قضایی علیه او و دیگر فعالان جنبش کارگری هستیم. ما نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به دفاع از حقوق کارگران زندانی و آزادی فعالیت های سندیکائی فرا می خوانیم
علت اصلی این فاجعە دهشتناک کە موجب کشتە و مصدوم شدن شمار زیادی از کارگران شدە است، تعلیق عملی قوانین و مقررات ایمنی مندرج در قانون کار و جلوگیری از تشکیل و نظارت سندیکاهای مستقل کارگری بر اجرای آن در محیط های کار توسط جمهوری اسلامی و رویکرد کارفرمایان برای کسب سود بیشتر است
در سال گذشتە عدە دیگری از رهبران تشکل های کارگری و معلمان به خاطر فعالیت های سندیکایی و کارگری و دفاع از حق و حقوق کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و عدالت اجتماعی محاکمە و بە زندان های طولانی محکوم، تعدادی اخراج و عده ای به شلاق و پرداخت جریمە نقدی محکوم شدند . این پیگردها غیرقانونی و خلاف حقوق شهروندی و مغایر با الزامات رشد و توسعە اقتصادی - اجتماعی است. و شلاق زدن کارگران یادآور دوران بردەداری است
نامۀ مشترک هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ، هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و کنشگران چپ به اتحادیه های کارگری برای حمایت و همبستکی با مبارزات کارگران ایران: هم صدا با سازمان های کارگری ایران تعرض و تجاوز بە حقوق کارگران را محکوم کنید و بە اشکال مقتضی بە دولت ایران فشار بیاورید کە مقاولە نامە های 98 و 87 سازمان بین المللی کار را بە اجرا بگذارد، موانع فعالیت سندیکاهای کارگری را از میان بردارد، فعالان سندیکایی را کە در زندان اند، آزاد کند و به پیگرد فعالان کارگری خاتمە دهد.
روز اول ماە مە امسال را بە روز برآمد و همبستگی، روز اعتراض همگانی سراسری کارگران و مزدبگیران و نیروهای ترقی خواە بە سیاست های ضدکارگری استبداد حاکم تبدیل کنید. امسال شما بیش از گذشتە نیاز بە متحد شدن دارید. ما نیز بە سهم خود در کنار سایر سازمان های چپ و ترقی خواە از مبارزات شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت و برای جلب پشتيبانی و همبستگی سایرین با شما کوشش خواهیم کرد.