يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹

فرازهایی از سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب

راهکارهای سیاسی ما:

...

۷. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم جمهوری اسلامی است. رژيم در طول چهار دههی گذشته همواره از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و اعمال کنترل بر دانشگاه بهره گرفتهاست. در دانشگاههای کشور هم چنان فضای پادگانی حاکم است، نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی حضور دارند و احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمرهی نهادهای حراست تبدیل شده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که استقلال دانشگاهها و آزادی فعاليتهای صنفی و سياسی برای استادان و دانشجویان باید تامین گردد. هیچ دانشجویی نباید بە دلیل عقیدە، مذهب و یا فعالیت صنفی و سیاسی از تحصیل محروم و اخراج شود. ما از ابراز ازادانهی عقاید در محیطهای دانشگاه بدون محدودیتهای امنیتی حمایت میکنیم.

۸. عليرغم سرکوب گستردهی نيروهای چپ در دهه ۶۰، ما شاهد برآمد گرايش چپ در دهههای بعد در دانشگاههای کشور و در بين کارگران صنعتی و نیز فعاليت در حوزههای مختلف از جمله در زمينهی مسائل نظری، ترجمهی آثار کلاسيک چپ و انديشهپردازان چپ نو هستيم. رژيم از برآمد چپ احساس خطر کرده و در خيزش سال ۱۳۹۶ دهها تن از دانشجويان چپ را دستگير و به زندان انداخت. علی خامنهای در يکی از سخنرانیهايش، نگرانی خود را از فعال شدن جريان مارکسيستی چپ در دانشگاههای کشور اعلام نمود. سالهاست که برخی نشريات رسما به ستيز با چپ برخاستهاند و به هر بهانهای به تاريخ، انديشه و موجوديت چپ میتازند. ما اقدامات سرکوبگرانهی رژيم را محکوم میکنيم و تلاشهای فکری و عملی کنشگران چپ در اشاعه ارزشها و آرمانهای چپ و مقابله با چپستيزی نشریات راستگرا را پاس داشته و از آن ها پشتیبانی میکنيم.

۹. فساد و رانتخواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. امروز مبارزه با فساد حکومتی با مبارزه عليه استبداد پيوند خورده است. مبارزه عليه رانتخواری و فساد نيازمند شفافسازی فعاليتهای اقتصادی، رسانههای آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمانهای غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

۱۰. کشور ما با یک بحران بزرگ زیستمحیطی روبروست. در سالهای گذشته فعالان مدنی با درک ابعاد اين بحران برای حفظ محيطزيست، سازمانهای متعدد مردمنهاد را پی ريختند و طرح  های ضرور را تهيه و اقداماتی را هم در اين رابطه سازمان دادند. اما جمهوری اسلامی فعالیتهای آنان را برنتافت و ارگانهای امنيتی رژیم عدهای از فعالان محيطزيست را با اتهامواهی جاسوسی بازداشت و تحت فشارهای شديد به اعترافات دروغ وادار کردند و يا با حربه "خودکشی" انان را سربهنيست کردند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فوری فعالان محیط زیست، آزادی فعالیت نهادهای مدافع محیط زیست، تدوین برنامە و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگلها و مراتع، خشک شدن تالابها و درياچهها دفاع می کند و اعمالی را کە بە تخریب محیط زیست منجر شود، محکوم می کند و بر اجباری کردن استفادهی بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگیزا، بر پایهی استانداردهای زیست محیطی و لزوم برنامه ریزی برای ان تاکید دارد. ما خواهان رعایت کنوانسیونهای بین المللی در باره محیط زیست و خطر گرم شدن زمین هستیم و از هر اقدامی که در سطح بین المللی در جهت حفظ محیط زیست، حمایت می کنیم.

...

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بمناسبت ۷۴- مین سالگرد نهضت 21 آذر
کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان
در۷۴ - مین سالگرد ۲۱ آذر، فرقه دموکرات آذربایجان، علیرغم تلاش های شبانه روزی دسیسه چینان و دشمنان آشکار و نهان خود، بار دیگر با صراحت تمام اعلام می دارد که با پای بندی به آرمان های مقدس بنیانگذاران خود و با تأکید بر روح بیانیه ۱۲ شهریور، همچنان در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در...
تا به کی، تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟ ما پیگیرانه دادخواهیم!
مادران داغدیده
ما مادران ساکت نمی نشینیم. ما مادران و خانواده های داغدیده که در طی ۴۰ سال فرزندان مان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه...

سیاست

چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در...
مسعود فتحی
بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله عقب‌نشینی از مناطق بحرانی در منطقه و پایان دادن به ضدیت با اسرائیل و دشمنی با آمریکا و غرب، پایان دادن به انزوای کنونی و...
1 نظر
سرکوب وحشیانه و آغاز یک پایان!
فرزانه عظیمی
خیزش آبان ماه سرکوب شد، اما تا زمانی که صدای مردم گوش شنوائی پیدا نکرده‌است، باید منتظر شعله‌ور شدن مبارزه در بزنگاهی دیگر باشیم. تکانی که این خیزش بزرگ مردمی به جامعه ما داده‌است...
1 نظر
ته خط*
بهزاد کریمی
فروپاشی را نباید در نقطه پایانی روند دید و فقط متعلق به آن هنگام که، گسیختگی عضلات و شکسته‌شدن استخوان‌ها، نعش از نفس‌افتاده را نقش بر زمین می‌کند. این تنه ترک برداشته در جابجای...

بین‌المللی

هفتاد سالگی تاسیس پیمان ناتو
دنیز ایشچی
کشورهای مختلف سرمایه داری عضو پیمان ناتو در بازتعریف خویش از دشمن خارجی، خواهان حفظ و تضمین منافع ویژه خویش اند و میخواهند تا از دشمنی با چین و روسیه فاصله بگیرند. آنها خواهان...

احزاب و سازمان‌ها

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان بمناسبت...
کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان
در۷۴ - مین سالگرد ۲۱ آذر، فرقه دموکرات آذربایجان، علیرغم تلاش های شبانه روزی دسیسه چینان و دشمنان آشکار و نهان خود، بار دیگر با صراحت تمام اعلام می دارد که با پای بندی به آرمان...

نامه‌ها

آنارشیسم شورشگر، مارکسیسم انقلابی؟

منتقدین آنارشیسم،- لیبرال ها و مارکسیست ها.

آرام بختیاری
در قرن 20 اندیشه های پرودن بشکل" پرودن گرایی" تاثیر مهمی روی جنبش کارگری کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه و بلژیک و سوئیس و ایتالیا و اسپانیا داشت. او خواهان رفرم کاپیتالیسم بشکل...
1 نظر
اپوزیسیونی متعهد در خارج از کشور هست!

قسمت پایانی از مطلب: در بلاد غرب اپوزیسیونی بود!

ابوالفضل محققی
آنچه طی این سال ها درتمامی اعتراضات دیده می شود همگامی وهمدلی مبارزان خیابان و کارخانه جات با یک دیگر است بدون تفکیک کردن وشکستن صفوف خودبر اساس گریش های مختلف. عمل درستی که ناشی...
1 نظر
زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟
حسن بلوری
زمان تا حدود یک قرن پیش مطلق، با متریکی جهان‌شمول، تصور می‌شد. از این‌رو نیازی برای تنظیم (synchronization) ساعت‌ها با یکدیگر در سیستم‌های مختلف نبود. به بیان دیگر، تصور آن بود که...
2 نظر

معرفی کتاب

آیا چین سقوط خواهد کرد؟ مرور، ارزیابی و نظر
الیس سیدی هان؛ شیان شو
این گزارش در عین حال بحران بدهکاری ها در چین، انفجار بالا رفتن بادکنکی قیمت خانه ها و احتمال از هم پاشیدگی سیاسی را مورد ارزیابی قرار میدهد و در ادامه تلاش میکند تا علت های اینکه...

گفتمان

چپ و خشونت
رضا جاسکی
برخی از نیروهای چپ در ایران تمام نیروی خود را صرف تعیین استراتژی و تاکتیک برای گذر از جمهوری اسلامی، گاه به هر قیمتی، حتی تکیه بر نیروهای خارجی، می‌کنند و برخی شرط «حمایت» از هر...
2 نظر
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و جنبش اجتماعی اخیر...
حماد شیبانی
بسیاری از تحلیلگران سیاسی که همرأی با مردم هستند، در رسانه ها بر پیوند پایه ای و انترناسیونالیستی با جنبش ایران تأکید می ورزند. آنها به مردم خود ضرورت فاصله گذاری در شعارها میان...
2 نظر

گفتگو

چگونه می شود با مقاومت مدنی حکومت را به عقب نشینی...
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, پرویز مختاری, حسن زهتاب و مزدک لیماکشی
میزگرد بحث و بررسی گذار از جمهوری اسلامی
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) - هلند
logo2e.jpg - هلند برگزار می کند میز گرد بحث و بررسی گذار از جمهوری اسلامی ، سخنرانان : 1.jpg آرسن نظریان - جبهه ملی ایران – اروپا اشكال گذار ( گذار مسالمت آمیز ,- گذار نیمه مسالمت...
1 نظر
جنبش رفع تبعيض در آذربايجان ايران و مناسبات آن با...
وهاب انصاری
گفتگوی علیرضا اردبیلی مسئول سایت تریبون با رفیق وهاب انصاری، مسئول گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
1 نظر

دیدگاه‎ها

دانشجویان پیشگام و پیشاهنگ
دنیز ایشچی
بر آمد سیاسی چپ دانشجویی نیز نه فقط میتواند متاثر از سازمان های سیاسی چپ بوده باشد، بلکه قادر است آنها را به نقد کشیده و خود تاثیرات ویژه خویش را بر سازمان های سیاسی چپ به جای...
تاملی بر نگرش منفی به نهادهای انتخابی در انتخابات...
مهرزاد وطن آبادی
متاسفانه هنوز هم احتمالاً شاهد آن خواهیم بود که بخشی از گرایش های اپوزوسیون جمهوریخواه سکولار دوباره اسیر نگرش منفی نسبت به وجود نهادهای انتخابی شوند؛ نگرشی که میراث آموزه‌های...
عاطفه سیاسی یا سیاست عاطفی؟
بهزاد کریمی
خانم محمدی آن اندازه در کار سیاست بوده‌اند که بی آشنا با متن شناسی نباشند، پس پرسش این می شود چرا می‌خواهند از این نوشته روشن برداشتی دلخواسته بکنند؟ پاسخ اینست که ایشان با زدن...

تاریخ

آخرین روز در سنگر دانشگاه!
ابوالفضل محققی
حسین جواهری با هیجان به داخل می آید. از مسئولین پیشگام مرکزی است. دستش را بر گلویم می گذارد. به شدت هولم می دهد گوشه دیوار. اشک تمام چهره‌اش را پوشانده:" بهروز، چه می کنیم؟ بچه‌ها...
«زندگی به راه خویش خواهد رفت»
تاتیانا واسیلیوا
مطلب ذیل – صحنه ای تخیلی در راستای نشستن با لنین، طرح پرسش و پاسخ از سوی لنین است. تمامی پاسخ ها از متون اصلی آثار لنین استخراج شده اند.

فرهنگ و هنر

شهری در رویا
ابوالفضل محققی
"آیا این شهر من است؟ آیا هنوز درب خانه همسایه‌ها همچنان باز است؟ حتما درخت زردآلوی خانه فاطمه خانم شکوفه داده! آیا هنوز زردآلو‌های آن نصیب بچه‌های محله است؟ هنوز عصر‌ها زنان...
در شبی تاریکتر از همیشه
رحمان
شهرِ عصیان ، شهر دود و آتش خشمگین فریاد می زند؛ بالا می آورد قِی می کند در سیاهی - - به خرزهره ها به فریب، به دروغ - که عادت شده.
مردی که با نردبان طنابی‌اش گم شد!
ابوالفضل محققی
یک روز بقچه بزرگی را به سختی از دریچه بیرون کشید. به هیچ‌کس اجازه نداد کمکش کنند. بقچه را بیرون آورد. دوباره به داخل خانه برگشت. دریچه را از پشت با تخته میخکوب کرد. اندکی بعد او...

گزارش‌ها

به مناسبت هفته صلح در اسلو
کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ
شورای شهر اسلو، دانشگاه اسلو، مؤسسه صلح نروژ و مرکز صلح نوبل امسال از مردم دعوت نمودند تا در آستانه روز جهانی حقوق بشر به مدت یک هفته از تاریخ 5-12 دسامبر را گرامی داشته و تجلیل...
تا به کی، تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟...
مادران داغدیده
ما مادران ساکت نمی نشینیم. ما مادران و خانواده های داغدیده که در طی ۴۰ سال فرزندان مان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه...
تظاهرات 11 دسامبر 2019 بروکسل، مقابل پارلمان اروپا
بخشی از جمهوریخواهان ایرانی در بلژیک
ما به عنوان بخشی از جمهوریخواهان ایرانی ساکن بلژیک به همراه بخشی دیگر از جمهوریخواهان اروپا با نام " هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران" از ایرانیان ساکن...